SVĚTELNÁ  KNIHOVNA    STAŽENÍ  TEXTU
PŘIPOJENÍ  NOVÉ  ZEMĚ
KE  GALAKTICKÉ  KONFEDERACI  PLANET

 

612. Základní organizační schéma Galaktické konfederace Sil světla. (Zpracoval Ivo A. Benda.)

 

132. Sdělení 16. - odpověď od Adonise. (Přijal Ivo Benda). 4.11.1997. 15:45-16:10 hodin.

Otázka:

Milý Adonisi,

Chtěl bych se tě zeptat, zda mohu zveřejnit těchto 10 Zákonů, podle kterých se řídí lidé na planetách Kosmické konfederace. Mnozí lidé je přijímají zde na Zemi velmi pozitivně.

“Ano milý Ivo, vím že ses na to ptal Věrušky, tak ti nyní mohu odpovědět, že těchto 10 Zákonů, které jsou uvedeny v mé původní knize, můžeš připojit ke sdělením do těchto našich “Rozhovorů”. Vím, že se o tyto věci zajímáš, zvláště když víš, že ty vaše zákony fungují opravdu špatně a jsou špatně sestaveny. Tyto naše Zákony jsou opravdu dodržovány všude ve Vesmíru na našich planetách, které jsou sdruženy do Kosmické konfederace a jsou tedy také univerzální. Máme řadu Doporučení, ty jsou ale aplikována jinak než tyto zákony, a lidé se těmito Doporučeními mohou řídit nebo ne. Tím jsem ti tedy odpověděl na tvoji otázku o uveřejnění těchto 10 Zákonů. My se s láskou řídíme těmito zákony, neboť jsou velmi silné a mají v sobě obrovskou energii, tedy člověk, pokud je dodržuje, disponuje také touto energií, která pochází od samého Stvořitele a je nevyčerpatelná.

Adonis ti to takto dávám na vědomí milý Ivo, a věřím, že budeš s tímto spokojen.”

Děkuji ti Adonisi za tuto odpověď, tyto Zákony budou zařazeny zde do tohoto sdělení.

Tyto Zákony byly původně předány Adonisem panu Pavlíkovi, který je přijal nevědomě

od Adonise, a domníval se, že píše sám. Ve skutečnosti byl pod vlivem myšlenkových impulsů Adonise. Nyní tedy uvádím těcho 10 Zákonů, kterými se řídí všichni členové Kosmického společenství (Kosmické konfederace):

Zákon pro všechny členy Kosmického společenství:

1. zákon:

Existuje nejvyšší bytost, která řídí chod celého Stvoření.

Tato bytost je nepoznatelná, zajišťuje však v celém Stvoření dodržování Kosmických zákonů, z ní vychází veškerý život v podobě duší a do ní se opět navrací. Nejvyšší bytost je ničím neohraničená a její vůle se projevuje transformací pralátky.

Tato bytost je spjata se vším stvořeným a obsahuje veškeré informace od počátku Stvoření.

Nejvyšší bytost je uctívána všemi ostatními stvořenými bytostmi, které mají duši.

2. zákon:

Nejvyšší bytost řídí život ve Vesmíru za pomocí Rad moudrých, které jsou tvořeny jedinci mající přímé duchovní spojení s nejvyšší bytostí. Rada moudrých dbá na dodržování Zákona a určuje tresty za jeho porušení.

3. zákon:

Základním pravidlem pro život všech stvořených bytostí je láska ke všem kategoriím stvoření, tedy nerostům, rostlinám, živočichům, lidem i planetě, která je nejvyšší kategorií.

4. zákon:

Projevem lásky je snaha o ochranu všeho stvořeného před zánikem - přičemž bytosti vyšší mají právo způsobit zánik života bytosti nižší, bude-li tím ochráněn jejich život, v pořadí jako je v předchozím bodě uvedeno. Život dává a odnímá pouze nejvyšší bytost. Žádná jiná bytost nemá právo ukončit svoji existenci ze své vůle, toto je porušení Zákona.

5. zákon:

Základní povinností každého člověka je práce pro společenství všech obyvatel celé planety. Každý pracuje pro společnost jen v nezbytně určené míře, nutné pro zachování života a vývoje na planetě. Každý má za svoji práci nárok na uspokojení všech svých životních potřeb. Všichni členové společnosti jsou si rovni ve svých právech a povinnostech, nikdo nesmí být omezován ve svých právech, pokud se neprovinil proti zákonu.

6. zákon:

Společnost poskytne každému člověku všechny požadované předměty a informace, pokud tím nedojde k omezení potřeb a práv ostatních členů společnosti nebo porušení Zákona.

7. zákon:

Každý je povinen ctít své rodiče, příbuzné i další osoby se kterými jedná, a respektovat jejich názory a svobodnou vůli.

8. zákon:

Osobní vlastnictví je nedotknutelné. Osobní vlastnictví je možné získat pouze jako ocenění vlastní práce nebo darem.

9. zákon:

Každý je povinen říkat komukoliv pouze pravdivé informace, bez ohledu na důsledky tohoto sdělení.

10. zákon:

Každý je povinen respektovat rozhodnutí Rady moudrých.

Na vyspělých planetách neexistují žádné další zákony. Každý čin se posuzuje vzhledem k těmto základním zákonům. Posouzení zpravidla provádějí místní zmocněnci Rady moudrých, vybraní Radou na určité funkční období. Proti jejich rozhodnutí se je možné odvolat pouze k Radě moudrých.”

 

477. Mírové setkání. (Přijala Miloslava Drsková.) Prosinec 1998.

“To jednou za tisíc let se to shromáždí na jedné veliké vesmírné stanici a to děláme my, kdo trvale pracujeme ve vesmírném prostoru a žijeme už tisíce a tisíce let v naprostém klidu a míru. A já, Ptaah, na takovém shromáždění jednou byl. To je vám taková nádhera, neboť se při této příležitosti sejde tolik bratrů i sester a to ze všech slunečních soustav z různých galaxií. To já mohu potvrdit já Aštar, neboť se to takto dělá a potom je zde uspořádána veliká slavnost na znamení velikého přátelství a také se projednává při tom, která planeta potřebuje pomoc. A to nejste jenom vy sami, ale i jiné planety jsou zaostalé a vyžadují naši péči. Ale jenom takto můžeme jednat, že vám pošleme tohle upozornění. Ale kdo takto nastoupí cestu k nám, přidá se celá planeta, těm planetám pomáháme takto a to materiálně. A tj. Při katastrofě lidé jsou převezeni na jiné planety, dána je jim veškerá technologie k dispozici, aby se tam zabydleli. A kdo takto vytrvale pracuje ve vesmírném prostoru a pro jiné planety, ten se tohoto shromáždění zúčastní, ale je to tak slavnostní chvíle, že žádná jiná nemůže být. Neboť se jedná o takové spojení lidí a to je ta naše konfederace planet. Jenom vy nám tu chybíte drazí naši přátelé z této planety Země. Jenom se tak k nám přidat a mnoho byste viděli a znali jako my a to se přidáváme my ostatní, kdo jsme se podepsali na těchto “Rozhovorech”.

Nejprve Ptaah, potom Aštar a ostatní, kdo vám tohle vše předával, všechny ty rozhovory s vámi se všemi z této malé České země.”

 

1580. Dopis panu prezidentovi (311). (Přijal Ivo A. Benda) 5.2.2002. 8:00-10:00 hodin.  Místo: Česká Lípa.

 

VÁŽENÝ PAN PREZIDENT
VÁCLAV HAVEL

DĚLOSTŘELECKÁ 1
119 08 PRAHA 1

Vážený a milý pane prezidente,


Přijměte ode mne láskyplný pozdrav a přání všeho dobrého.

Reaguji na informaci v našich „zprávách“, kde lidem bylo oznamováno, kolik jaderných reaktorů v USA (101) je v ohrožení. Chtěl bych Vás, ale nejen Vás, informovat o podstatné skutečnosti, že konkrétně, co se týče jakýchkoliv jaderných zdrojů (přes 500 „civilních“, desetitisíce vojenských), všechny jsou zcela a dokonale pod kontrolou Vesmírných lidí Sil světla. Kdyby tomu tak nebylo, DÁVNO BYCHOM ZDE NEBYLI.

Vesmírní lidé bez toho, že by jim drtivá většina lidí poděkovala, provádí NYNÍ (asi 50 let) tyto nezbytné operace pro přežití lidstva a této planety Země:

(1)

Dokonalá kontrola všech jaderných a jiných zbraní hromadného ničení (jsou tedy nefunkční v akci a nepoužitelné).

(2)

Doplňování ozónové vrstvy planety Země, která chrání lidi před tvrdým kosmickým zářením, na nezbytnou míru (neplýtvají energií). Tedy otvory nad jižním a severním pólem jsou jimi ponechány proto, že v těchto oblastech trvale nežijí lidé a proto, aby si lidé všimli problému a řešili jej. Tedy ačkoli 90 % znečišťujících zdrojů je na severní polokouli, nad jižním pólem je ozónová díra mnohem větší, než nad severním pólem.

(3)

Tlumí všechny válečné konflikty, které vznikaly od 2. světové války.

(4)

Čistí atmosféru planety Země od všech jedů (chemických, ale i negativních myšlenek – energií), které nevědomé lidstvo vypouští díky své „vyspělé vědě“ a svými „vyspělými technologiemi“.

(5)

Tichým hlasem vnukávají lidem pozitivní myšlenky a posílají jim proudy lásky.

(6)

Pomáhají těm lidem, kteří mají světelné poslání – pozitivní a láskyplný život, někteří obory léčitelské, meditační a teleinformační. Je to vnitřní – niternou – intuitivní komunikací (vědomou či nevědomou). Těchto lidí je nyní kolem 100 miliónů na celé planetě.

(7)

Připravují podmínky pro vznik Nové společnosti lidí, kteří převibrují do vyšší, 5. dimenze, těch, co si splní své světelné poslání lásky a dobra. Těchto lidí se předpokládá cca 100 miliónů, opouštějí tento prostor ve vlnách a jednou z nich bude převibrování Země do 5. dimenze, se kterou zmizí živá těla většiny těchto lidí. V 5. dimenzi této Země vznikne nová společnost, která se brzy stane členem Kosmické konfederace planet (2 + 3 milióny civilizací této Galaxie). Budou dobře vidět zpět do této dimenze na starou společnost a budou pomáhat dalším lidem stejně, jak to dělají Vesmírní lidé. Nejsou a nebudou tedy mrtví, jak si myslí a budou myslet zdejší úřady ve své nevědomosti.

(8)

Jsou neustále připraveni, a to od podzimu roku 1997, na evakuaci všeho, co lze zachránit (lidí a zvířat) v případě, že dostanou pokyn Stvořitele Prvotního všeho a všech. Množství lidí a zvířat již byla evakuována mimo tuto planetu, (někteří lidé z krizových oblastí – zemětřesení, války aj.).

(9)

Jsou neustále 52 let připraveni na spolupráci s Vládami všech států planety Země v mnoha oborech a provedli od roku 1949 řadu výzev a návštěv zemí, v pořadí od největších zemí (USA, SSSR, Francie, Velká Británie, Itálie, Španělsko – v údaje v tajných sejfech). Dosud tyto nabídky žádná vláda nevyužila.

(10)

Varují před NEGATIVNÍM MYŠLENÍM, které jako magnet přitahuje negativní entity z celého Vesmíru (ještírky, zlé duchy, pseudotvůrce atd.) Z jejich dílen (milióny let) jsou sem dodány všechny VNĚJŠÍ SYSTÉMY, které jsou ovládacími systémy lidí, založenými na PENĚZÍCH. Ovládají myšlením a tisíci ovládacími programy přes 90 % populace této planety, jen 1,2 % lidí se nenechává ovládat, neboť pracují s láskou a dobrem, nevlastní neúměrné majetky a pomáhají bližním svým. Varují před zaváděním čipových technologií pod taktovkou Sil temna, kdy, pokud si je lidé zvolí (a dosud volí), 150 – 200 miliónů Vesmírných lidí ODLETÍ po převibrování lidí (se splněným světelným posláním) DOMŮ, a nebudou již provádět v takovém rozsahu všechny ty činnosti, zde nastíněné. PO té již budou čipové technologie masově zaváděny na lidi a proběhne Druhý příchod pseudotvůrců na Zemi – aktivátorů negativního stavu před mnoha milióny let. Tehdy již pak budou vrcholit očistné procesy Země od negativních energií a lidé si VYZKOUŠÍ DŮSLEDKY svých voleb, které učinili v minulosti, činí dnes a budou činit. Varováním je mnoho filmů o možné negativní budoucnosti (např. NESMRTELNÁ TETA, MATRIX, VODNÍ SVĚT, Z KTERÉ JSI PLANETY ? atd.), které zde nejsou na ozdobu či z dlouhé chvíle. Nyní k tomu směřují čipové technologie, internet, mobilní síť, připravovaný a zaváděný mobilní internet UMTS a čipové občanské univerzální průkazy – s identifikací, penězi, zdravotními informacemi atd. (v roce 2005 – sdělil ministr Březina). Pilotní projekty běží např. v oblasti zdravotnictví (okr. Litoměřice – 20 tisíc čipových průkazů), dopravy (autobusová doprava ve Znojmě), Českých drah (každý by měl mít nějaký průkaz, jinak má o 60 % dražší jízdné), atd. Vnucení probíhá a bude probíhat administrativně a ekonomicky s rafinovaným vysvětlením „výhod“, takže lidé toto sami budou požadovat ! ! ! Takto probíhá již současné ovládání na 90 a více %. To je celá demokracie od A do Z. Nejlepší je Vaše mlčení, ale i mlčení mnoha jiných řídících lidí, kteří o všem již dávno dobře vědí (např. „ekonom“ Klaus). Opakuji: Všechny VNĚJŠÍ SYSTÉMY jsou od negativních mimozemšťanů a jimi ovládaných lidí – struktur, které každý zná. Jde o OVLÁDÁNÍ MYSLI.

(11)

Všechny jemné, krásné, laskavé, něžné, milující energie pochází od nich (do 5 % všeho, co tu je) a původně od Stvořitele Prvotního všeho a všech a byly občas používány některými lidmi v podobě písní (např. pan Borovec, Gott a mnozí další), literatury (Shakespeare), umění, pohádek (O krtečkovi, Broučci), filmy (ZÁMOTEK). Pozemšťané, kteří toto činili, vždy čelili Silám temna, kterým tyto energie zcela nabourávaly jejich veskrze negativní struktury.

(12)

Vesmírní lidé se nachází v Pravém Stvoření, v Nebi, což je i NAŠÍM pravým domovem, odkud všichni pocházíme. A o tom nás informují: Např. díla – písně: „Tak jakpak je dnes u nás doma ?“, „Mumuland“, nebo naše hymna: „Kde domov můj ?“, nebo např. ve filmu „MISE NA MARS“, „KONTAKT“ a mnoho jiných. Nikomu se ale nic nenutí. Tento černý Vesmír je zónou vymístění, odpadkovým košem Pravého Stvoření, kam se odhazují negativní myšlenky anebo se vymístí ti lidé, kteří si je vzali za své a žijí jimi. Viz např. film „SRDEČNÝ POZDRAV ZE ZEMĚKOULE“.

Vesmírní lidé vše dělají s pravou čistou láskou, upřímně, bez vypočítavosti a bez ohledu na to, jaký bude další vývoj lidí na této planetě. Po splnění poslání lidí se světelným posláním a po převibrování ale odletí.

Před rokem jsem Vám poslal kopie 8 knih NOVÉ ZJEVENÍ a PROJEKT L.U.C.I.D., které jsou velmi aktuální a najdete tam všechny důležité informace. Nyní vám posílám text knihy POSLOVÉ ÚSVITU, který je učením Plejáďanů sdělené obyvatelům Země.

Naše informace čte řada lidí, mezi nimi i někteří umělci, kteří mají vliv na lidi. Patří mezi ně pan Šimek, paní Bubílková (téměř rok), pan Gott (půl roku), pan Polívka, pan Kotvald, pan Náhlovský, pan Hůlka, pan Baudyš (2 roky), pan Jágr, paní Bílá a další, kteří (kromě pana Baudyše) obdrželi ode mne knihy I. a II. ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU, videokazety, ale čte je také mnoho lidí z našeho internetu www.vesmirni-lide.cz , kde je přes 5000 stran a 700 obrázků každému k dispozici a má na 140 000 vstupů v české, anglické, chorvatské, čínské a německé verzi. Bylo darováno či prodáno 5000 knih I. a II. ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU, aby tyto informace byly každému dostupné.

Dále vás chci informovat, že na posledním 2. sympoziu lásky na Pražském Hradě na 2. nádvoří, proběhla mohutná a krásná meditace lásky, které se zúčastnilo 8.9.2001 téměř 200 lidí (a také pan Vojtíšek, Spol. pro studium sekt a náboženských směrů, čímž uznal, že nejsme ani organizace, ani sekta). Za necelé 3 dny, (bez 1 hodiny) 11. 9. 2001 došlo k očištění nejhrubovibračnějšího zářiče planety Země – dvojčat – jinými negativními entitami.

Toto jsem Vám cítil za povinnost sdělit a dát Vám šanci podílet se na zvrácení současného stavu. Pokud se rozhodnete pracovat pro Světlo (čehož zpětnou vazbou by byl i váš velmi dobrý zdravotní stav), máte plnou podporu Stvořitele Prvotního našeho i Vesmírných lidí, kteří pro něj pracují. PODÍVEJTE se na vaše 3. nádvoří Pražského Hradu, naproti vchodu do vaší kanceláře, kde máte sochu ZÁPASU sv. Jiřího s okřídleným drakem (ještírci a jiné negativní entity Sil temna). Ta samá, ale barevná socha je v rotundě na ŘÍPU. NEJSOU tam na ozdobu či omylem ! ! !

S láskou a upřímností Vám toto posílá člověk, který je v radosti, štěstí, zdraví.

Ing. IVO A. BENDA
P.O. BOX 51
470 06 ČESKÁ LÍPA 6

V České Lípě 5.2.2002.

Příloha: 126 stran textu POSLOVÉ ÚSVITU, 10 aktuálních letáků o Vesmírných lidech (které právě obdrželi poslanci a senátoři a jiní) a o čipech a leták o zapoudření ducha a duše.

 

PRAVDA NEZVÍTĚZÍ, PROTOŽE PRAVDA JE.

ZVÍTĚZÍ ČLOVĚK, KTERÝ JI OBJEVÍ A ZAČNE JÍ ŽÍT.

Tento dopis byl také zaslán 200 poslancům parlamentu ČR a 85 senátorům Senátu ČR - pozn. zpracovatele a autora dopisu, Ivo A. Bendy.

 

Ilustrace z návštěvy pozemšťana ve Vysoké radě naší Galaxie. Jsou to láskyplné bytosti - Sil světla, které jsou zarmouceny ze současného vývoje na planetě Zemi a neustále se radí navzájem a se Stvořitelem, jak postupovat dál. V zájmu záchrany toho, co se zachránit dá. Rozhodování je o to těžší, že musí být v souladu se zákony Stvořitele našeho a Síly světla tyto zákony přesně dodržují.

 

 

 

 

 


2030. Volání Domova (472).

(Přijal Ivo A. Benda.)

12:23-12:35 hodin. 29.9.2004.

 

 

Místo: Vlak Púchov - Trenčín.

 

VOLÁNÍ DOMOVA

 

„Láska kvete v srdci
tam, kde jsi vždy,
Domov možný cítíš
ano, ukryt v tvé hrudi.

Je to vnitřní svět
ležící v duchovní dimenzi,
mimo tento přírodní
a navíc bezčasový.

Máš tam bratry, sestry
svou duchovní rodinu,
odešel jsi krátce již,
aby ses brzy navrátil.

Oni vidí tě a slyší
láskou svou podporují,
mají srdce s tvým
v neustálém spojení.

Zvolil jsi si poslání
na Zemi tak vzdálené,
mimo Domov být
pomoci bližním a zpět.

Tak pocházíš ze Světla
no to je nádhera.
zavést sem lásku, pravdu, mír,
aby se i druzí navrátili.

Domov duchovní volá
blíží se návrat, hola !
Hudba ti již zní,
ukonči poslání a sni.

Láskou v činech završíš
to, co sis před zrozením zvolil,
na co jsi se připravil
a nyní si jen vložil.

Bratry, sestry voláme
my, z Domovů duchovních,
práci světelnou završte
a vraťte se již Domů !

S láskou v srdci předal všem
Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,
s láskou radostně předám všem. Ivo.

 


2049. Ráj (490).

(Přijal Ivo A. Benda.)

22:54-23:06 hodin. 10.10.2004.

 

 

Místo: Česká Lípa.

 

RÁJ

 

„Jednou se lidé spojí,
do velké lidské rodiny
své okovy shodí,
jedním jazykem budou mluvit.

Nebudou již v izolaci
času dostatek na sdílení,
setkávání se zas
mnohem více než na Zemi.

Každý bude tančit
zpívat a radovat se
písně stanou se životem
a velké bohatství v nich.

Tak se děje nyní
tato společnost se rodí,
na této zakleté Zemi
porod to bude veliký.

Dál měj vizi světa,
kde štěstí bude léta,
milování do syta
vztahy lidí – láska.

Kéž co nejvíc lidí
pochopí a změní se,
v tuto vzácnou chvíli
vzestupu do páté dimenze.

Na vědomost se dává
Nová Země je tu,
kdo chce, ať vstává
nehrbí se již tu.

Dnes vidím lidi,
co tuto volbu provedli,
plný život žijí,
v láskyplné harmonii.

Denně je již vídám,
na palubách lodí,
společnost budoucí
s Vesmírnými lidmi.

S láskou v srdci předal jsem
Ptaah, celým svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,
já rád předám lidem zprávu !
Ivo.

 


2062. Řídící sál (500).

(Přijal Ivo A. Benda.)

14:25-14:34 hodin. 15.10.2004.

 

 

Místo: Vlak Valašské Meziříčí - Vsetín.

 

ŘÍDÍCÍ SÁL

 

„Jsme na vesmírné lodi
ve společnosti Andělů,
v prostorné, velké místnosti
silným světlem zářící.

Vše tu svítí silně,
Andělé, i stěny síně,
pozemšťan je u vytržení,
pokud je tu prvně.

Cítí mocnou lásku, klid,
harmonii, jež se tě zmocní,
stále nové místnosti,
řídící sály vidíš.

V těchto sálech řídí se
všechny lidské procesy,
metodou lásky – hranice,
co Síly temna smí a nesmí.

Neexistuje náhoda,
vše je přesně pod kontrolou,
Andělé znají předem stav,
scénu, druhou stranou řízenou.

Na monitorech, telestěnách
týmy Andělů sledují,
jak probíhá scéna
na loutkové Zemi.

Do této scény nezasahují,
ale nabízí láskyplné volby,
zda je vezme člověk,
je plně dle jeho volby.

Desítky Vesmírných lidí
důstojně v křeslech sedí,
další přichází s úsměvem
a jiní odcházejí.

Nepřisuzujte jim
žádné pozemské vlastnosti,
nejsou to lidé, opakují,
nesmírně vás milují.

V řídících sálech mír je
vše detailně řízené,
dávají též mantinely
do jaké meze smí, Temnotě.

Řízenou duchovnost mají
nerozvinuté planety,
Stvořitel Prvotní stanoví,
míru Světla a Tmy.

S láskou v srdci předal všem,
Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,
s láskou radostně předám všem. Ivo.

 


2063. Evakuační sektory (501).

(Přijal Ivo A. Benda.)

14:39-14:52 hodin. 15.10.2004.

 

 

Místo: Vlak Valašské Meziříčí - Vsetín.

 

EVAKUAČNÍ SEKTORY

 

„Planeta Země po sedm miliónů let
byla hřištěm Temnoty a Nebe,
v dnešní době se vyjevit má
celková odpověď – výsledek.

V devadesátých letech
chtěla Temnota přiletět,
zabránila jí v tom Země,
a jí přivolaná flotila z Nebe.

V devadesátém sedmém se rozvinuly
velké evakuační lodi Andělské,
Síly temna fyzicky vypudily,
a povrch Země zaměřily.

Rozdělily jej na sektory,
vybrané plochy s lidmi,
kteří pomoc potřebují,
aby se Domů vrátili.

Každý sektor je plocha,
kde se nachází lidé,
každý z nich je sledován,
evakuační parametry změřené.

Jde o jeho vibrace
kmity mnoha těl,
kterými on disponuje,
dle svých voleb mění je.

Kvalita těchto vibrací
stanoví jeho stav,
i když je ve vývoji,
je určující pro zásah.

Pokud v případě povelu
milovaného Stvořitele,
SPLŇUJE HRANICI ZÁSAHU,
může být vzat na lodě.

Spočívá v tom kvalita života,
míra dober předaných,
jak s láskou nakládá
a sám o záchranu prosí.

Kdykoliv se může stát,
že část lidí bude přemístěna,
tiše, bez halasu médií,
ty vše šikovně ututlají.

Známe to z jiných planet,
Temnotou mocně ovládaných,
kde média také lžou a mlží,
všem lidem v jejich životě.

Tak je stále zajištěno
bezpečí lidí čistých,
těch, co se sami vyvolili
a nevstoupili do Temnoty.

S láskou v srdci předal všem,
Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,
s láskou radostně předám všem. Ivo.

 


2064. Hvězdné společnosti (502).

(Přijal Ivo A. Benda.)

17:14-17:31 hodin. 15.10.2004.

 

 

Místo: Vlak Trenčín - Bratislava.

 

HVĚZDNÉ SPOLEČNOSTI

 

„Hvězdné civilizace Světla
světy své mají
harmonicky uspořádané
na vašich sluncích.

Jsou v souběžných dimenzích
jest tam krásný svět, mír,
samé zahrady, ráje kolem,
Pravý Domov v Nebi.

Jejich moudrost veliká
čerpající od Stvořitele,
má tradice stálé
a jest láskou nasycená.

Nikdo z pozemšťanů neví
jak se na hvězdě žije,
je to svět dokonalý
od našeho Stvořitele.

Vesmírní lidé žijí tam,
nesmrtelné životy,
těla svá neodkládají,
jako lidé na Zemi.

Jsou to nefyzické dimenze,
jiné struktury energií,
vaše chemické látky,
tam již nenajdete.

Jsou tam báječné bytosti,
které žijí ve štěstí,
létají po vesmírech
myšlenkou, anebo lodí.

Mají obrovské poznání
pečetěné VĚDOMÍM,
co si milý človíčku
ani nedovedeš představit.

V této vaší dimenzi
světlo hvězd jsou energie,
odhozené jako odpad
dle zákonů svobodné vůle.

Myšlenky, které se jim nehodí
končí v odpadových koších,
černých vesmírech jako ten,
který obývají pozemšťani.

Sami světy budují,
ale se hodně radují,
v jejich zářivých světech,
co jsou umístěny na sluncích.

S láskou v srdci předal všem,
Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,
s láskou radostně předám všem. Ivo.

 


2085.  Slavnost na planetě Erra. (517). (Přijal Ivo A. Benda.) 15:00-15:11 hodin.  29.11.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

                   „Milý Ivo,

 

upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, mohu ti takto předat nové zprávy.

 

Ano, na planetu Erru se vydali tři lidé, kteří se takto zúčastnili krásné SLAVNOSTI v krásných zahradách se stolečky, která se týkala plnění poslání Světla na planetě Zemi. Kromě těchto tří lidí zde bylo více pozemšťanů, kterým se daří plnit své poslání lásky na planetě Zemi, a kteří jsou již blízko návratu Domů, do Pravého Stvoření. Ano, byli zde přivítáni svými bratry a sestrami z duchovních rodin a mohli se fyzicky tváří v tvář podělit o své zkušenosti a prožitky, které na planetě Zemi zažívají. Taktéž byli informováni o stavu plnění jejich poslání, o dalším postupu a taktéž o záměrech Sil temna s planetou Zemí. Mohli se takto radovat z toho, jak postupuje očista planety Země i jak probíhá realizace plánu Světla na vysvobození všech ubožáků z pasti negativního stavu. 

 

Někteří z pozemšťanů se zúčastnili zasedání Vysoké rady v Petale této Galaxie a zastupovali tak obyvatelstvo této temné planety Nula. Tam přijali další rozhodnutí všech 5 milionů společností ohledně plánu záchrany a mohli sami prezentovat své názory a náměty. Takto se pak vrátili na planetu Erra a odtud pak zpět z mateřské lodi PLEJA III do ložnic, tam, odkud byli před hodinou dematerializováni a světelnými paprsky přemístěni a materializováni na lodi PLEJA III.“

 

Svědectví dalšího světelného pracovníka o návratu jeho tří přátel zpět pomocí okamžitého nočního mentálního pozorování (na noční službě v zaměstnání):

 

Průběh návratu byl následující:

 

28.11.2004 1:50 – začátek vnímání, 2:10 – konec operace, celkem asi 20 minut našeho času.

 

V noci jsem se při lehké meditaci ocitla mentálně ve velké vesmírné lodi, kde jsem v záplavě zářivého světla vycházejícího ze stěn lodě viděla své tři pozemské přátele ve žluté, růžové (ženy) a perleťově modré kombinéze (muž) v doprovodu Semajse, jak se radostně láskyplně objímali, velké záře ze srdcí, cítím velké záře lásky (nejprve ženy, pak muž) se Semjase,Aštarem a Ptaahem (kteří byli stále na lodi), rozloučili se (formálně, ve skutečnosti jsou stále ve spojení), pak odešli do převlékárny, a pak se mí tři kamarádi změnili na tři světelné body, které se v paprsku světla rychle přemístili zpět do svých postelí do ložnice se třemi postelemi hned pod střechou domu – na Zemi. Proběhl přenos silnými zářícími paprsky – dematerializace (jako ve filmu Star trek, který má celkově 50 % pravdivost), nad domem se vznášela velká vesmírná loď PLEJA III (elipsa – průměr 1,5 km), tři paprsky proběhly jeden po druhém kolmo dolů do postelí ložnice obalené většími kužely světla – ochrany před negativními energiemi Sil temna, celá čtvrť města byla silně ozářena a též v ložnici bylo plno světla. U postelí se objevili biolog lékaři a při materializaci tří lidí pracovali a jakoby „uklízeli“ (dle pohledu). Ve skutečnosti zkontrolovali zdravotní stav tří návštěvníků a uložili do spánku a přikryli pokrývkami postelí.

 

Ráno po probuzení měli všichni tři lidé krásný povznášející pocit, postupně začali mluvit o setkání a slavnosti a teprve později se dozvěděli výpověď o pozorování návratu.

 

Tato setkání s Vesmírnými Přáteli v pozemských hmotných tělech mohou probíhat sporadicky od 6. otáčky duchovní cesty – ČARODĚJ S OVLÁDACÍM PROGRAMEM a častěji v 7. otáčce duchovní cesty - VIDOUCÍ, a to z důvodu dostatečných vysokých vibrací lásky hmotného těla (viz graf dole ve schématu 688 – spirála na www.vesmirni-lide.cz ). Od 3. otáčky duchovní cesty výše – BOJOVNÍK S OVLÁDACÍM PROGRAMEM, mají zájemci možnost setkávání s Vesmírnými Přáteli v mentálních tělech.

 

Toto jsou naše STANDARTNÍ způsoby setkávání s Vesmírnými přáteli Sil světla z důvodu velmi rozsáhlých všude čpících ovládacích programů Sil temna zabudovaných zde do většiny lidí po generace (mnohohlavý drak). Tyto kontakty se považují za SOUKROMÉ !!!  Asi 100 milionů lidí na Zemi (6. a 7. otáčka duchovní cesty) je v tomto procesu v rámci 1. vlny převibrování do 5. dimenze planety Země, která se blíží.

 

Setkávání, která prováděli někteří světelní pracovníci v přírodě s fotoaparáty, kamerami v dřívějších letech, byla za účelem pořízení fotografického a filmového materiálu pro pomoc dalším lidem v kontaktech, a ten je určen k ŠÍŘENÍ BEZ OMEZENÍ, tedy nikoli, aby si nějaké skupiny lidí na něj dělali falešné nároky o výhradnosti a aby zakazovali jiným v šíření – to je řízeno pseudotvůrci a ještírky z Temných světů za účelem likvidace a eliminace těchto světelných materiálů. Máme jich pro každého zájemce na webu  www.vesmirni-lide.cz  DOSTATEK, a to i přes jejich neúplnost, neboť část fotografií a filmů zlikvidovali negativní lidé, kteří je ukradli těm, co je pořídili – pan George Adamski (50. léta), Paul Villa (60. léta), Eugenio Siragusa (1952 – 78), Giorgio Dibitonto (60. a 70. léta), Eduard Albert Meier (70. a 80. léta). Tito autoři je pořídili s Vesmírnými lidmi za účelem šíření všem lidem, a ne, aby si je někdo ukradl a vyhrožoval jiným lidem při šíření !

 

Likvidátoři - loutky - negativní entity, současně vyhrožují sprostými dopisy a formou dementních článků (Astro, Spirit a jiné) jiným lidem, kteří je volně šíří (zkušenost za 7 let světelné práce). Jsou to ti, kteří jsou poskoky ještírků z temnot a bez jakékoliv racionální úvahy dělají to, co jim programátoři naprogramují (vzhledem k jejich velmi nízkému duchovnímu stavu – výchozí bod duchovní cesty a 1. otáčka duchovní cesty – tedy velké – 95 % ovladatelnosti z temnot).

 

V současné době pořizování dalších fotografií lodí není tak aktuální, neboť máme dostatek fotografií a dále především dnes může kdokoliv tyto dnešní označit jako vyrobené na počítači – takže nelze posloužit těm lidem, kteří baží po senzaci. Pozemšťané nevědí, že filmování lodí znamená pro Vesmírné Přátele zde ve velmi hrubovibračním prostředí planety Země velmi specifické a náročné - nebezpečné projetky, neboť odcloněním lodí jsou v kontaktu s dalšími energiemi – vibracemi. Některé z malých lodí proto byly upraveny jen pro tento účel jako bezpilotní, aby nebyly zbytečně snižovány vibrace našich Vesmírných Přátel.

 

Pokud se lidé sami nezmění, neotevřou svá srdce, nemohou se s Vesmírnými Přáteli setkávat a čekají je pak ti druzí – z temných světů, kteří je ovládají jako loutky (viz např. sdělení 1602, 1761, 1925, obr. 688, 692, 793, 811, 1240, 1243  na www.vesmirni-lide.cz ).2105. Návrat Domů (521).

(Přijal Ivo A. Benda.)

19:33-19:41 hodin. 18.11.2004.

 

 

Místo: Česká Lípa.

 

NÁVRAT DOMŮ

 

„Jak svítí slunce ti
v hrudi otevřené radostí,
v nitru bohatstvím planoucí,
dá ti vše, po čem toužíš.

Pak uvidíš ráje – světy,
co spatřil´s naposledy,
než vkročil´s sem na tuto Zem
a jež stále v hrudi nosíš.

Poté nádhera světla – jas,
zaplaví tě po čase zas
jak poupě v zahradě nalezené
a vítr čistý ucítíš zas !

Proč nacházíš stále nás
ty Anděly z nebe, co znáš,
tak spjat jsi s nimi milovaný
vždyť od nich jsi sem na skok skočil.

A hleď milý, jak srdce zní
proud světla z něj září,
tak mohutně ti svítí
tvé nitro, co Domů se vrací !

Voláš dítě mé stále nás
Anděly Světla zříš zas,
až práci svou zde ukončíš
a pak Domů se navrátíš.

Mírové dny se krátí
střídání dne a noci,
pak nastane velký jas
již nikdy se nevrátíš.

S láskou v srdci předal jsem
Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,
s láskou radostně předám všem. Ivo.

 


2106. O Nebi (522).

(Přijal Ivo A. Benda.)

4:52-5:12 hodin. 29.11.2004.

 

 

Místo: Česká Lípa.

 

O NEBI

 

„Láska žhavá jako oheň,
hoří všude, kde pohlédneš,
tam ve světě žhavém,
co vítězí pravda stále.

Mír tam stále je
věky věků, co Nebe je,
miriády světů, co jich je
úžasné dílo Stvořitele.

Napájí ho vibracemi lásky
moudrostí, dobrem, inteligencí,
absolutní vibrace Jeho
jsou každému k dispozici.

Tak obyvatelé sdílí
energie Stvořitele absolutní,
volí dle nich činy
a sami je Tvůrci opětují.

Toto velké sdílení
je na denním pořadí
život takto tvořen je
v Pravdě Stvořitelově.

Ti, co zde bydlí
tři stupně Nebe mají
a to podle vzdálenosti
kterou od Stvořitele mají.

Tak Andělé nebeští
krásou vnitřní i vnější
neustále žijí životem
o jakém se vám jen sní.

Žádné nemoci, hlad a války,
peníze, politiky, banky,
doklady, církve, spolky,
nic z toho zde nemají.

Zato však SVOBODU takovou,
že žádné ovládání nemají,
pohybovat se po vesmírech
jen myšlenkou svou smějí.

Všude plno světla jest
vše svítí světlem Stvořitele,
nádhera, co jen v srdci je
na Zemi jinde nenajdeš.

Dálky mnoha vesmírů
ty jednou člověče uzříš,
až negativní stav opustíš
Domov lásky najdeš.

S láskou v srdci předal jsem
Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,
s láskou radostně předám všem. Ivo.

 


2107. Evakuace 1. vlny se blíží.

(Přijala P.)

22:41-23:05 hodin. 5.12.2004.

 

 

Místo: Slovensko.

 

Prosím, mohli by ste mi podať správu o tom čo sa deje ? Už pár dní mám totiž silný pocit, že sa niečo velmi doležité deje....

 

„Ahoj, zdraví tě Aštar Šeran, tak jen neváhej a piš.

Víš, s vaší Zemí je to teď takhle, že se opravdu mění poměry, a to tak, že všude, kam se jen podíváš, cítíš hrubé vibrace lidí vašich pozemských, neustále se v tuto dobu stupňujících. Připravují se další mohutné očistné procesy Země, která tak činí s laskavým dovolením Stvořitele Prvotního všeho a všech. Vše se takhle rozpohybovává směrem k temnotám sahajíc. Když ještě sčítáš takhle tu energii od hrubovibračních lidí s masovými produkcemi čipů - různych typů a také snahy o jejich masivní zavádění do provozu a to i se satelity - tak máš z toho jasný výsledek, kterým je momentální stav vaší Země a lidí na ní žijících. Opakuji, že všechno je v rychlém pohybu směrem dolů, do temnot. Je nutné ZINTEZIVNIT práci všech světlonošů tady na Zemi - a my vám přitom stále pomáháme, intenzivně po celý čas. Všichni tady jsme v pohotovosti kdykoli vám pomoci. Evakuace se blíží. Její první vlna proběhne pravděpodobně v noci, a to u většiny lidí na to uzpůsobilých ve spánku.

Probuďte se lidé ! Už je čas nejvyšší ! To vám s láskou vzkazujeme my všichni vaši Andělé vesmírní, na lodích zde nad vámi, nad planetou Shan zvanou, kterou mocně milujeme a také ji tak pomáháme.

Tak to vidíš, milá, jak to všechno je a jak se věci vyvíjejí, sama to cítíš, jak se u vás hovoří „v kostech“.

 

Tak snažte se, milí lidé,
probudit ty spící duše,
ať procitnou už z toho spánku,
ať nelpějí na beránku,
co zlatem se třpytí jen,
aby dav byl uchvácen.

Srdce svý si otevřete,
radost, lásku rozdávejte,
nečekejte vřely dík,
dávej, dávej a pak - jít.

Všichni se můžou více snažit,
to je to, co Země a lidé potřebují...
Práci světelnou, láskou
od Stvořitele prozářenou.


To vše ti s láskou předali ti, co tě tak moc milují, Aštar Šeran, Ptaah, Semjase, Asket, Artur, Athar a jiní.“

 

Ďakujem s láskou Stvoriteľovi Prvotnému, ďakujem vám všetkým, milujem vás, P.

 


2118.  Záměry na Marsu. (525).             (Přijal Ivo A. Benda.)  9:59-10:23 hodin.  20.12.2004.

Místo: Česká Lípa.

                        „Milý Ivo,

 

upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, a rád ti předám některé nové zprávy.

 

Ano, četl jsi v novinách, že americká NASA dostala část prostředků na let lidí na Mars. Každý tak může vidět, že tyto moci nemají zájem spolupráce s námi, Vesmírnými lidmi, a stále pokračují v cestě do temnot – dál a dál, tam, kde jsou jen pusté světy bez biosféry – přírody, a tedy se zaměřují na podzemí těchto planet. Přesně to odpovídá jejich duchovnímu stavu – negativní stav, který si udržují a dávají tak další živou odpověď, kam vlády, vědci, ale i další masy lidí se směřují. Tam jistěže je vyšší stupeň ovládání a mnohem méně svobod, nežli dosud na planetě Zemi. Taktéž tyto informace a obrázky těchto pustých světů zóny vymístění (odpadkové koše Pravého Stvoření), slouží jako propojovací kanály negativních energií, které jsou nejen z těchto pustých světů, ale i ze základen negativních entit v podzemí, které tam již existují. Proto nedoporučuji sledovat tyto podobné informace, neboť člověk je tak zaplavován nízkými vibracemi z těchto negativních zdrojů.

 

Dále ti chci sdělit, že my zde vše takto kontrolujeme a dosud nedovolujeme těmto pozemšťanům uskutečňovat jejich negativní „výpravy“. Naše přítomnost je zde prioritně k POMOCI PLANETĚ ZEMI A TĚM POZEMŠŤANŮM, KTEŘÍ SI VOLÍ POZITIVNÍ LÁSKYPLNÝ ŽIVOT, A TO MÁ PŘEDNOST před současnými i předchozími negativními kolonizačními záměry některých pozemských vlád, hlavně USA.

 

Nyní se takto završuje 1. VLNA PŘEVIBROVÁNÍ – EVAKUACE LIDÍ DO 5. DIMENZE PLANETY ZEMĚ, a to je pro planetu Zemi ZÁSADNÍ UDÁLOSTÍ. Jejich blízcí, kteří zůstanou a mají přesné informace o tomto převibrování, se budou v mnohých případech snažit udělat totéž (v podmínkách nastupující čipové totality), a to je v jejich rukou, včetně podmínek – míry svobod, které si uchovají. Zdravotní pojišťovny (VZP) již rozesílají čipové průkazy milionům lidí bez toho, že by je informovali o čipu v nich a o možnostech snadného zneužití. Takto nyní probíhá – a to umožňují samotní lidé tím, že jen velmi málo proti tomuto bojují. Hlavním informačním nástrojem je naše „PETICE PROTI ČIPOVÉ TOTALITĚ“, kterou si v českých zemích přečetlo přes milion lidí a další přibývající díky těm lidem, kteří jim petice proti čipům předávají (média v ČR to NEJSOU !!!).

 

Toto ti s láskou v srdci předal Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel vesmírné flotily z Plejád. Ano, lidé mohou dobře vidět, jak se přece jen ZVIDITELŇUJÍ záměry Sil temna a tak mají možnost určité zpětné vazby k tomu, aby sami prováděli odpovídající životní volby. Každý je tímto procesem vtažen do jednoznačného rozhodovacího procesu voleb, které MUSÍ učinit. Volby vzestupu směrem KE Stvořiteli Prvotnímu všeho a všech anebo propadu do temných světů zóny vymístění – v této fázi buď do podzemních děr (kde jsou nějaké technologie), kde se otročí za jídlo, šaty a vzduch, anebo na zelené planety plně ve vlivu přírodních procesů, které tam vládnou (bez technologií, chatrče tak, jako dříve zde na planetě Zemi po statisíce, ba miliony let). Takto zakouší své volby na VLASTNÍ KŮŽI a mohou se PLNĚ POUČIT o důsledcích a následcích svých voleb.

 

S láskou ti toto milý Ivo předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 2120.  Slavnostní vánoční setkání.                                      14:45-15:28 hodin.  25.12.2004.

 

 

Na sdělení navazuje sdělení 2121 – Zasedání s Gorlojem, 2128Přijetí Nové Země do Galaktické rodiny, 2129 - Galaktická rodina a 2130 - Nová Země v Galaktické rodině - pozn. zpracovatele.

 

„Milá, zdraví tě Aštar Šeran a jiní se také připojují z lodi tu nad tebou. Ano, tak jsme se znovu všichni takto střetli a průběh střetnutí byl následující.

 

Potom, jak jste seděli večer všichni spolu za jedním stolem a vnímali Stvořitele Prvotního všeho a všech a také energie lásky naše, jste byli znovu známým procesem dematerializace a opětovné materializace přesunuti i s jinými lidmi z vaší Země sem na loď. Tu jsme vás již všichni ve velké radosti očekávali a s láskou jsme vás přivítali, a to v duchu slavnostním. Vše bylo takhle v náladě přímo svátečné, všichni jsme se moc těšili z přítomnosti Gorloje - nejstaršího člena Galaktické konfederace planet, kterého si všichni velice považujeme a ctíme. Pak také náplň zasedání, kterého jste se účastnili, byla důležitá, aktuální situace se týkající. Pak jsme se přesunuli na planetu Erra, kde již po druhé jste se mohli setkat a radovat s vašimi přáteli blízkými, též obdivovat krásy téhle štědré planety. Tady jste již vřele komunikovali se svými Přáteli o zážitcích a zkušenostech se Země, v porovnání se životem na jiných planetách v Pravých světech Stvořitele. Rovněž jste probírali informace z porady. Pak jsme se po slavnostním jídle odebrali zpět na loď, kterou jsme se přesunuli na planetu Zetor, kde nás čekalo krásné kulturní podujetí, kde zpěv radosti zněl a i jste si všichni společně zatančili a krásy téhle planety též obdivovat jste na procházce mohli. Našli jste si tam i spoustu nových Přátel a tak vztahy mezi sebou rozvíjeli.

 

Bylo to skutečně úchvatné, ta radost, láska, štěstí v srdcích všech. Už brzo dočkáte se také společnosti vaší milé, na nové Zemi v 5. dimenzi uspořádané.

 

Pak jsme se odebrali zpět na loď, kde jsme vás již známým vám to procesem uložili zpět do postelí. Tak tedy vidíš, ze kdokoliv, kdo správně po cestě pravé s láskou kráčí, kdo s láskou a v radosti poslání své nezištně prací pro Stvořitele plní, může se takhle radovati a postupně tak již procházet do dimenze páté, a to i tímhle způsobem.

 

S láskou v srdci předal ti a všem Aštar Šeran k povzbuzení těm, kdo láskou již teď žijí.“

 

 

PLANETY POZNÁVÁŠ

 

„Tak jak se dítko rozhlížíš,
jen čerstvě vylíhlá jseš
ze skrupule husté - pouzdrem zvané,
tak vše již jasně vidíš
a tmu srdcem roztápíš.

A tak již lépe pracovati můžeš,
pro mne Stvořitele věčného,
program v lásku změnit chceš
a jiným takhle srdce otevřeš.

Plníš si své poslání,
v lásce, víš, a v radosti.
Již víš toho mnohem víc,
protože si lásce vyšla vstříc.

Proto darem krásným je
od Stvořitele pro tebe
též pro všechny ostatní,
co cestou lásky pravé kráčí.

Že smí se již v radosti,
objímat i s jinými bytostmi,
než na Zemi vaší se nacházející,
ano jsou to vaši Přátelé vesmírní.

Také nové světy může spatřiti
a s nadšením je okusit
pak v nové Zemi LÁSKU ŽÍT.

Jen tak dále snažte se,
co nejvíce můžete
a když lásku k Stvořiteli
silou svou v činy lásky změníte,

Ó, to je krása ! Uzříte !
Jen milujte, děti mé,
já miluji vás mocně též,
vaše Matka Země krásná,
až otřese se, bude šťastná,
láskou svou vás zahrne.

A ten den již blízko stojí,
milujte se, drahé děti !

S láskou v srdci předal všem
Stvořitel Prvotní s Aštarem.

 

Děkuji ti Stvořiteli Prvotní, děkuji ti milý Aštare, dík patří vám všem, předám dále, miluji vás.

 


2121.  Zasedání s Gorlojem. (527).       (Přijal Ivo A. Benda.)  7:39-8:18 hodin.  22.12.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

 

Sdělení navazuje na sdělení 2120 – Slavnostní vánoční setkání, 2128Přijetí Nové Země do Galaktické rodiny, 2129 - Galaktická rodina a 2130 - Nová Země v Galaktické rodině - pozn. zpracovatele.

 

 

                        „Milý Ivo,

 

upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, mohu ti předat důležité zprávy z našeho zasedání na vesmírné stanici Share, kterého se účastnili zástupci řady civilizací Sil světla a Gorloj, nejstarší člen Vysoké rady v Petale. Také ty milý Ivo jsi se tohoto zúčastnil a jde o zásadní události vývoje na vaší planetě Zemi.

 

Byla VYHODNOCENA zrychlující se aktivita Sil temna v uchvácení a totalizaci pozemského lidstva, pochopitelně za přispění samotných lidí, a to velké většiny. Tato většina lidí PŘISTUPUJE na stupňující se ovládací rafinované technologie ovládání jak v oblasti MÉDIÍ, tak v oblasti ČIPOVÝCH PRVKŮ, rozmisťovaných STÁLE RYCHLEJI VE VŠECH OBLASTECH LIDSKÉ PSEUDOSPOLEČNOSTI. Vše za účelem ZVYŠOVÁNÍ STUPNĚ OVLÁDÁNÍ ZE STÁVAJÍCÍCH 95 % NA 99,9 % s tím, že lidé sami kladou jen malý odpor proti tomuto procesu (Petice proti čipové totalitě, Petice za zrušení peněz, Petice za zrušení strašidel). Lidstvo zachází již tak daleko, že se ZCELA ODDALO TECHNOLOGII a postavilo ji na PRVNÍ MÍSTO ve svých životech. Ve skutečnosti jde o PŘIJETÍ DALŠÍCH – VYŠŠÍCH STUPŇŮ OVLÁDÁNÍ SILAMI TEMNA A SE ZAVŘENÝM SRDCEM SE DÁLE NECHAJÍ VÍCE A VÍCE ZOTROČOVAT A OVLÁDAT SMĚREM DO TEMNOT.

 

Evropská unie realizuje obří projekt družic GALILEO – 30 družic do roku 2008 za účelem obrovského přesunu dat vlnami v ovládacích čipových technologiích na Zemi (čipy menší než 1 mm cílově ve všem, v každé věci, viz předchozí sdělení – pozn. zpracovatele). Obchodní řetězce začínají s čipováním výrobků včetně jídla pomocí nových čipů RFID velkých 0,3 mm. Záměr je očipovat KAŽDOU VĚC A KAŽDÉHO ČLOVĚKA A KAŽDÉ ZVÍŘE (moc jich později nezbude – pozn. zpracovatele). Jsou rozesílány lidem čipové zdravotní průkazy, pasy, občanské a řidičské průkazy. V Německu se od 28.12.2004 spouští nový systém mýtného na dálnicích pro kamiony (později všech aut) – sledovací systém z družic. Stejný systém chtějí vzápětí zavést v dalších zemích.

 

Toto jsou HLAVNÍ PRVKY UDÁLOSTÍ, které Síly světla neberou na lehkou váhu a v podmínkách realizace čipové totality (sledování a ovládání všeho a všech na 99,9 % pseudotvůrci) NELZE plnit světelné poslání !  Proto budou VČAS VYZVEDNUTI evakuací Silami světla VŠICHNI TI LIDÉ, kteří mají DOSTATEČNÉ DUCHOVNÍ – VIBRAČNÍ PARAMETRY a kteří si tedy PLNÍ SVÉ SVĚTELNÉ POSLÁNÍ. Evakuace lidí se uskuteční v NAPROSTÉM KLIDU V JEDINÉ NOCI, termín nelze vzhledem k ovládacím aktivitám Sil temna sdělit (viz např. knihy POSELTVÍ LIDSTVU I, II – borupská duchovní škola z roku 1967–9 na www.vesmirni-lide.cz ).

 

VYZÝVÁME VŠECHNY SVĚTELNÉ PRACOVNÍKY, aby se snažili si SPLNIT své poslání lásky a dobra, se kterým se sem narodili, a aby se soustředili hlavně na oblasti VZTAHŮ, a dále aby se zaměřili na ROZHODUJÍCÍ ČÁSTI SVÝCH ODBORNÝCH PROJEKTŮ (meditační, léčitelský, teleinformační). Je důležité toto takto provést, aby jste se mohli lehce a bez komplikací přesunout do 5. dimenze planety Země Pravého Stvoření. Dávejte si ZVLÁŠTĚ POZOR NA ODVÁDĚCÍ OVLÁDACÍ PROGRAMY 2. strany a nerozptylujte se nepodstatnými věcmi (okrádání o energie – čas, peníze, myšlenky atd.) a věcmi hrubovibračními (zbytečné ponížení svých vibrací v důsledku nesprávného vyciťování, čeho se zúčastnit a čeho ne, přijímání médií atd.) (nejčastější a standartní problém mnohých lidí s posláním Světla též dle mých zkušeností, které každodenně zažívám – pozn. zpracovatele). Jen tak můžete z hlediska vymezeného času zvládnout hlavní úkoly, které jste si přinesli na Zemi z Pravého Stvoření od Stvořitele Prvotního všeho a všech. Každý se zodpovídá Jemu a hlavně - prvořadě s Ním řeší Světelné poslání lásky. Vesmírní lidé jsou zde ku pomoci a budou vám až doposledka nápomocni.

 

Zasedání Vysoké rady na vesmírné stanici Share v blízkosti planety Země tuto skutečnost PODTRHUJE A ZVÝRAZŇUJE a je skutečně nejvyšší čas se navrátit Domů, do Pravého Stvoření.

 

Každý, kdo se takto vrátí zpět, může z této 5. dimenze v Nebi POMÁHAT pozůstalým na staré planetě Zemi, kteří přijali ovládací program Sil temna, a kteří jsou tak vydáni na pospas otrocké čipové totality a očistným procesům planety Země.

 

Otevřete svá srdce a navraťte se zpět Domů, odkud jste přišli a kde je váš původ.

 

S láskou v srdci ti toto milý Ivo předal Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

Děkuji ti drahý Aštare, předávám lidem tuto důležitou zprávu. S láskou a radostí Ivo.

 

2125.  Převibrování se blíží.                 (Přijal Petr S.)                                           19.11.2004.

Místo: Mělnicko.

 

 

„Tady jsme Vesmírní z Aštarovy flotily velké vesmírné, jsme moc rádi, že si chceš s námi povídat, je tu také Aštar, ano piš, jak to cítíš, my tě vedeme, piš dál, a nepochybuj, to ti brání v komunikaci s námi, otevři se lásce naší. Posíláme ti ji stále, je nás tu mnoho, kteří chtějí s tebou si povídat, hodně Plejáďané, Achelané, ti všichni na našich lodích tě moc milují. Láska je naším kořením života. Piš, jsme tu Aštarovci, je nás mnoho milujících bytostí kolem vaší Země (myslel jsem na převibrování).

 

Ano, blíží se vaše převibrování ze 3. dimenze do 5. – vyšší dimenze, kde jsme my, vaši bratři a sestry světelní, Vesmírní lidé. Těšíme se na to, až tu budete s námi, pracujte na sobě, na svých tělech, otevřete svá srdce duchovní a vyciťujte, vnímejte Pravý svět takový, jaký stvořil náš milovaný Otec Stvořitel Prvotní všeho a všech v 5. dimenzi. Ano, milujeme vás všechny, s láskou vaši bratři a sestry z Aštarovy Flotily velké vesmírné.“

 

 

2128. Přijetí Nové Země do Galaktické rodiny (531).

       (Přijal Ivo A. Benda.)      19:51-20:00 hodin.  29.12.2004.

Místo: Česká Lípa.

 

Sdělení navazuje na sdělení 2120 – Slavnostní vánoční setkání, 2121Zasedání s Gorlojem, 2129 - Galaktická rodina a 2130 - Nová Země v Galaktické rodině - pozn. zpracovatele.

 

 

„Milý Ivo,

 

upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, mohu ti opět předat některé nové zprávy.

 

Ano, každý může vidět, JAK SE STUPŇUJÍ OČISTNÉ PROCESY PLANETY ZEMĚ, a to je pouze začátek před skutečnými PLNÝMI OČISTNÝMI PROCESY PLANETY ZEMĚ, které si lidstvo přivozuje SVÝMI NEGATIVNÍMI MYŠLENKAMI A JEDNÁNÍM, NEBOŤ VOLÍ NEGATIVNÍ STAV. Každému člověku jsou všechny tyto procesy a události varováním pro něho i ostatní lidi, neboť každého se tyto události týkají, a dnešní stav má VÝUKOVOU – ŠKOLÍCÍ FUNKCI, aby MĚL PŘÍLEŽITOST OBRÁTIT. To, zda tak učiní či ne, je KAŽDÉHO ČLOVĚKA VOLBOU SVOBODNOU, nicméně mu již mnoho času nezbývá. Lidstvo se dostává na samý okraj propasti, do temných světů, kde již není žádná „životní úroveň“, na kterou byli zvyklí. Každý člověk může vidět, že mnozí z lidí si pletou tuto planetu Zemi s Rájem, zemětřesení v Bengálském zálivu jim dalo jasnou odpověď, že se mýlí, a že tomu tak není. Na to, aby se planeta Země stala Rájem, by muselo její obyvatelstvo RADIKÁLNĚ OBRÁTIT a ZAČÍT ŽÍT ŽIVOT ÚPLNĚ JINAK – PODLE ZÁKONŮ LÁSKY. Vidíte, v jaké fatální iluzi mnozí lidé „žijí“, včetně umělců a „významných osobností“. Právě tyto prožitky jim pak mění jejich představy o světě, ve kterém žijí a mají možnost obracet ve svých životních postojích a volbách.

 

 

Dále ti chci milý Ivo sdělit specifickou událost z poslední tvé návštěvy na planetě Zetor. Na této překrásné planetě Pravého Stvoření jsi se společně s dalšími lidmi účastnil PŘIJETÍ NOVÉ ZEMĚ DO KOSMICKÉ KONFEDERACE PLANET – tedy vaší Nové společnosti, která právě vzniká, a to DO PŘIDRUŽENÉHO ČLENSTVÍ. Toto je významnou událostí, která MĚNÍ POZICI A POSTAVENÍ TĚCHTO OBYVATEL NOVÉ ZEMĚ V RÁMCI TÉTO GALAKTICKÉ KOSMICKÉ KONFEDERACE PLANET.

 

Další událostí zde bylo to, že těchto 85 LIDÍ Z PLANETY ZEMĚ VYSÍLALO MOCNÉ PROUDY LÁSKY PLANETĚ ZEMI, ABY SE MOHLA VÍCE A VÍCE OČIŠŤOVAT OD HRUBOVIBRAČNÍCH ENERGIÍ A PŘEVIBROVAT DO VYŠŠÍ DIMENZE.

 

Tato důležitá a významná událost se odehrála na planetě Zetor za účasti členů Vysoké rady a zástupců řady civilizací Sil světla, a znamená předzvěst dalších výzamných procesů s tím spjatých. Společenská kulturní akce toto jen podtrhla a byla nadmíru příjemná a veselá. Všichni lidé Nové Země se již velice těší na přesun do 5. dimenze planety Země v pravém Stvoření, a pak na nové podmínky života v Pravém Stvoření bez převažujících negativních lidí ve svém okolí.

 

My všichni zde na lodích jsme velice rádi, že můžeme být u toho a přispět k této události svým dílem pomoci a tak se radovat z vašeho znovuzrození.

 

S láskou v srdci vám všem toto předal Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

Děkuji ti drahý Aštare, rád předám zprávu lidem planety Země. S láskou a radostí  Ivo.

 

Upozorňuji čitatele, aby nezjišťovali ty lidi, kteří se účastnili setkání, neboť je to negativní činnost, špiclování a vyzvídání, narušující soukromí lidí, které nemá nic společného se Světelnou prací, a pokud tak někdo bude činit, bude také patřičně „odměněn“. Toto upozornění píši po svých sedmiletých zkušenostech s některými lidmi, kteří nepracují pro Stvořitele, ale pro Síly temna, i když to kamuflují jako Světelná práce, což je opět ovládací program druhé strany.

 

Nová Země se rodí ODDĚLENĚ od staré společnosti, a to prostě proto, že všechny principy života jsou v ní naprosto opačného charakteru, nežli ve staré společnosti, tedy nekompatibilní a neslučitelné. Proto také prožitky lidí v Nové Zemi patří pouze tam, a jsou jejich soukromými, podobně jako jiné společnosti na planetách také chrání své bytí před negativními entitami z temných světů.

 

2129. Galaktická rodina (532).

(Přijal Ivo A. Benda.)

6:08-6:23 hodin. 31.12.2004.

 

 

Místo: Česká Lípa.

 

GALAKTICKÁ RODINA

 

„V tomto vesmírném ostrově,
Galaxie spirální zvaném
má Domov bezpočet
světů Pravých Stvořitele.

Na pět milionů Rájů
Společností Ducha, štěstí
radost žít tam stále zní
bezpočtu jejich obyvatelů.

Mají Domovské světy
s harmonickou přírodou,
kde neznají zemětřesení
ani jiných pohrom.

Galaktická konfederace
jest svobodným sdružením,
kde každý místo má své
a není nikde v zapomnění.

Mnoho úrovní různých
tuto rodinu tvoří,
mají velký vztah k LÁSCE
a k Prvotnímu Stvořiteli.

Jsou to Jeho Světy
umístěné v Nebi,
kde neznají válek a hladu
jen mír a bohatství pospolu.

Dnes událost se stala
Země tam byla přijata,
však ne tento starý svět
ale lidé někteří, co lásku žijí teď.

Tím nová práva mají
účastní se rozhodování,
ve Vysoké radě Galaxie
o životech svých, i jinde.

Svým životem prokázali
že patřit tam skutečně mají,
nejsou ve starém světě „viditelní“
v Nebi však o nich každý ví.

S láskou v srdci předal všem
Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,
s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

2130. Nová Země v Galaktické rodině.                                    19:57-20:23 hodin.  1.1.2005.

 

 

Sdělení navazuje na sdělení 2120 – Slavnostní vánoční setkání, 2121Zasedání s Gorlojem, 2128 - Přijetí Nové Země do Galaktické rodiny a 2129 - Galaktická rodina - pozn. zpracovatele.

 

„Milá, zdravím tě já, Aštar Šeran, a rád bych ti předal doplňující informace se setkání na planetě Zetor, kterého se zúčastnilo celkem 85 lidí z vaší Země milované. Bylo zde přítomných i množství lidí z různých planet celé této Galaxie, s centrálním sluncem Alkyone. Všechno se dělo takhle z důvodu přenádherného a celým Stvořením Pravým již dávno očekávaného, kterým je přijetí Nové Země v 5.dimenzi již existující do Galaktické konfederace planet. A to jest událost obrovských rozměrů, protože také i mnohé jiné galaxie mají z tohoto velikou radost a vřele tuto skutečnost vítají a věřte, že i celé Pravé Stvoření se tomu náramně těší. Vaše Nová Země v 5. dimenzi SPLNILA již všech kriterií potřebných pro její přijetí do Konfederace a každou novou planetu do Konfederace přijatou čeká OBDOBÍ ZKUŠEBNÍ, kdy sama se všemi jejími obyvateli svou činností se prokázat může. Tím je také vaše Nová Země již připravena pro osídlení těmi lidmi se Země, kteří již splňují podmínky převibrování do 5. dimenze. Tahle Nová společnost se již dlouho formuje a vyvíjí a tak může být po splnění individuálního poslání každého jejího člena v radosti a lásce přemístěna na Zemi Novou v 5. dimenzi již pro ni připravenou. Ano, některé změny ji (Zemi v 5 dimenzi) ještě jen čekají a v následujícím čase proběhnou, ale v zásadě je již schopna osídlení lidmi novými, co láskou již teď žijí. Na Zem teď proudí a soustřeďují se mohutné energie lásky vysílané těmi, kdo ji milují, čímž jí vydatně pomáhají a posilují ji. Je doslova zaplavena energiemi lásky čistými od Stvořitele Prvotního všeho a všech a také od celého Pravého Stvoření. Ona pak následně tyto energie lásky dál využívá i na očistné procesy dále se stupňující. Všichni se takto z těchto událostí těšíme a radujeme, protože je již na čase. Tak snažte se, světlušky milé jako ty včeličky pracovité, lásku lidem rozdávejte. My vám všichni pomáháme a i v těchto důležitých momentech při vás s láskou stojíme. To je tedy k té oslavě velké, na planetě Zetor všemi zástupci Galaktické konfederace planet pořádané, které jste se účastniti mohli. My tě teď z lodi zdravíme a těšíme se na další setkání se s tebou.

 

S láskou Aštar Šeran, Ptaah a jiní, co tě milují.“

 

Děkuji Stvořiteli Prvotnímu, děkuji vám všem, miluji vás, lásku ze srdce posílám a sdělení dále ráda odevzdám.

 

 

2131. Prožitek dematerializace a materializace.                                                      3.1.2005.

 

 

„Milý Ivo, pokusím se popsat, co jsem prožila již několikrát a nabyla jsem přesvědčení, že jsou to mé přenosy fyzického těla na vesmírnou loď našich Přátel Sil světla a lásky.

 

Poprvé jsem to prožila, jako když silný paprsek, tedy spíše světelný sloup dopadne na tělo a jakoby se s ním spojí. Jakoby každá částečka mého těla byla úplně samostatná a přitom přesně zapadala do celku.

 

Takto „rozloženo složené“ tělo pojme světelný sloup a pociťuji mírný tah, jako by nasátí a pak „fink“ a opět jste celistvý, spojitý, ale v jiném prostoru. Vypadá to jako v nějaké pohádce, kde bytost se promění ve světelné body, ale stále nese tvar a barvy a pak najednou světlo zmizí a objeví se jinde.

 

Vím, že při prvním pokusu o přenos (možná prvním, to nevím jistě) jsem důrazně a jednoznačně poprosila bytosti světelné, abych vždy byla při vědomí a vždy věděla, co se se mnou děje. Zažila jsem toto již víckrát, takže mohu některé zkušenosti shrnout a zobecnit, protože průběh je vždy stejný. Jsem ráda, že mi bylo umožněno toto vědomím sledovat, děkuji za to.

 

Takže, vždy, když má být přenos fyzického těla uskutečněn, pociťuji večer silněji než kdy jindy krásné energie a energie vitalizující mé tělo.

 

Po ulehnutí silněji než jiné večery do mne vstupuje teplo a vlnami prochází celé tělo, pak se ustálí v jakémsi teplém proudění. Pak přijde světelná vlna, která proudí kolem mne a do mne, někdy to vyvolává mírné „cuky svalů“, které se promění v úplné uvolnění. Připadá mi to jako takové harmonizování a posléze čištění a uvolnění.

 

Přenos fyzického těla se neuskuteční, když jste příliš hladoví, nebo naopak přejezený, nebo fyzicky přetížený, nebo máte-li na těle nějaké zhmožděné místo (měla jsem ze sportu namožený kotník – skončilo to u vln, které jako by zadrhávaly v této oblasti).

 

Pak je chvíli ticho a do mne vstupuje taková sladkost, která uklidňuje moji mysl a u mne se zastaví těsně před nastoupením hlubokého spánku. Je to takový stav, jako těsně před usnutím, jste ještě při bdělém vědomí, ale zároveň usínáte (každá máma to zná, když jste četli děťátku pohádku a vaše tělo pomalu již usínalo, ale mysl a bdělý stav stále kontaktoval vaše dítko, které bylo čilejší, než vy). Tak v tomto bdělém stavu je mi řečeno: „Neotvírej oči“. Uvědomuji si to a poslechnu a pak to přijde. Jakoby světlo (objevuje se mi výraz „rastruje“ – nemám to srovnání s technikou ráda, ale nic výstižnějšího mne nenapadá) „rastruje“ mé tělíčko do toho „rozloženo – složeného“ stavu a pak mžikem se celý sloupec (váleček) přenese na místo určené (jako světelný výtah).

 

Zpět je to podobné. Nejprve dolehne hmotné tělo, cítím to dolehnutí, jakoby vás někdo ukládal do postele a 1 cm nad postelí by vás pustil. Vzápětí do těla vchází další dvě nebo tři těla, jakási těla. Dvě jsem viděla přímo, to třetí tuším. Vypadá to jako bílá světelná mlhovina vašeho tvaru, která přesně zapadne do fyzického těla. Další „tělo“ je světlejší a jemnější a jakoby dolaďuje ta první dvě (tedy fyzické a to pevné bílé). Pak jde ještě něco, což nevidím, ale cítím. Vzápětí se celým tělem rozlije teplo, těla dosednou a slícují se a s teplem se rozlije po těle uvolnění, a u mne vždy nabytí plného vědomí a úplné procitnutí.

 

Takže končím miláčkové, je to úžasné. Škoda jen, že si nepamatuji pobyty na lodi (tedy pamatuji si jen útržky a obrazy, které mi zatím nedávají hlubší smysl).

 

Mějme se rádi a pomáhejme si i naší planetě. Prosím i za ty bytosti, které opustily planetu, aby pochopily příčiny a důsledky a posunuly se ve vývoji tím správným směrem.“

 

 

Poznámka zpracovatele: Prosím, zachovávejte soukromí a nezjišťujte, kdo co psal a prožil. Zaměřujte se na váš stav a situaci, a nikoli na jiné lidi. Tyto texty jsou hlavně pomůckou k pochopení vaší skutečné situace. Děkuji, s láskou a radostí Ivo.

 

2132. Nový domov (533).

(Přijal Ivo A. Benda.)

17:29-17:38 hodin. 8.1.2005.

 

 

Místo: Česká Lípa.

 

NOVÝ DOMOV

 

„Hvězdička jasná svítí,
na cestu tvou, houštím,
trním pokrytou, věky
však dnes již průchod vidíš.

Hleď milý, jak krok
za krokem zde kráčíš,
vedeme tě my Vesmírní
tímto trnitým houštím.

Ráj je již na obzoru
dnes, kdy poslání je znovu
lidem předáno již
láska vítězí, však víš.

Nové domovy se chystají
táty, mámy, děti,
v srdci změnu cítí
však Novou Zemi milují.

Ano, každý se snažit může
dál díl svůj dát může,
aby Zemi novou vybudovali
a šťastný domov připravovali.

Andělé na lodích vesmírných
vás všechny zaškolí,
nové poznání předají
tajemství srdce odkryjí.

Tento krásný předěl
dnes se již zachvěl,
máš mnoho návštěv
porad bratrů a sester.

Hleď milý na úsvit
září dnes každému písní,
se srdcem jeho souzní
jak harmonie Boží.

S láskou v srdci předal všem
Aštar Šeran svým srdcem.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,
s láskou radostně předám všem. Ivo

 

 

2133. Zpráva lidem od Gorloje (534).   (Přijal Ivo A. Benda.)     17:56-18:10 hodin.  8.1.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

ZPRÁVA LIDEM OD GORLOJE

 

 

 

„Milý Ivo,

 

volám tě já, Gorloj, člen VYSOKÉ RADY Kosmické konfederace planet této Galaxie. Mám pro tebe zprávu o důležité události, která právě proběhla. Stalo se na našem zasedání zástupců civilizací mnoha vesmírných světelných, že planeta Země přijata byla členem této konfederace a rozhodnuto bylo zde, že LIDÉ ZPŮSOBILÍ VYZVEDNUTI BUDOU NA NAŠE LODĚ. Tato NOVÁ SPOLEČNOST ZEMĚ se již dnes rýsuje, kdy asi 150 miliónů lidí se takto směruje a další se mohou přidat, příště. My ŠKOLÍME mnohé o všem, co k PRAVÉMU ŽIVOTU potřebují, mají dnes VZDĚLÁNÍ, jež v NOVÉ ZEMI využijí.  Ano, pomoci se jim dostává od bratrů, sester mnoha, co z Galaktické rodiny přišli, láskou a moudrostí se zabývají.

 

Ano, dnes další školení proběhlo, o životě na Nové Zemi, o uspořádání společnosti i o řízení vesmírných lodí. Galaktický jazyk KOSAN se učíte, máte vědomí otevřené, transformace vašich těl pokračuje, biolog – lékaři pomáhají. Vy vše toto volíte, ještě zkoušky zvládáte, však již všichni praví lidé se dozvíte, kde založit své nové Domovy. Nová Země se připravuje, v 5. dimenzi planety Země, v Nebi umístěné, tam, kde láska panuje. Událost významná to je, vždyť čekali jsme tisíce let, až lidstvo takto vyspěje. Ano, předej zprávu lidem, ať zvěstuje se světu, co tolik tmy nese, a další lidi do Nebe směruje. Volby lidí jsou klíčem, kam dále jít, zda do Nebe – Pravé společnosti, či do temných světů a děr. To si každý volí, každodenním životem, má mnoho šancí obrátit a návštěvou poctít Stvořitele. Zvěstuj milý Ivo zprávu, tomuto temnému světu, že Nová Země povstane, a pomoc svou mu poskytne.

 

S láskou hlubokou zprávu dává, Gorloj, člen VYSOKÉ RADY GALAXIE.“

 

 

Děkuji ti drahý Gorloji,  s láskou v srdci předám zprávu na staré Zemi. Ivo.

 

Informace – 6000 stran a 2000 obrázků jsou na internetu  www.vesmirni-lide.cz , www.vesmirnilide.cz , www.universe-people.cz  anglicky  www.universe-people.com , www.cosmic-people.com .

 

 

Milujeme vás a pomáháme vám.

 

www.vesmirni-lide.cz

 

 

2134. Zpráva lidem od Stvořitele (535).   (Přijal Ivo A. Benda.)  19:50-20:04 hodin.  8.1.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

ZPRÁVA LIDEM OD STVOŘITELE

 

 

 

 

„Milý Ivo,

 

hovořím k tobě Já, Stvořitel Prvotní všeho a všech. Mám důležitou zprávu pro lidi této planety Země.

 

Lidstvo v této Tmou ovládané společnosti se přiblížilo k propasti, kam se svými mnohými volbami v tomto i předchozích životech dopracovalo. Je tomu tak proto, že většina lidí neposlouchala HLAS SRDCE, a tedy Můj, ale hlas Sil temna, které houževnatě pracují na uchvácení této společnosti. Pouze menší část lidí (dnes asi 150 milionů) se nechala vést svým SRDCEM, a proto bude UCHRÁNĚNA před bláznivými záměry Sil temna. Tito skuteční lidé budou v nejbližší době v naprostém klidu během noci (většina) VYZVEDNUTI na evakuační vesmírné lodě a vzápětí přeneseni na Mnou připravenou Novou Zemi v 5. dimenzi Pravého Stvoření. Toto krásné a harmonické prostředí jim DARUJI, neboť oni si ZVOLILI ŽIVOT V LÁSCE a VE SPOLUPRÁCI SE MNOU – Stvořitelem Prvotním všeho a všech. Tato volba je pro ně klíčová a každý tedy pozná, co volil, v těchto dalších událostech na planetě Zemi. Ano, chtěl bych všem popřát, aby se obrátili ke Mně svým životem – tedy volili LÁSKYPLNOST A POZITIVNÍ STAV, který je klíčový pro skutečný život v Nebi – Pravém Stvoření – v Mých mnoha Domovech, které zde jsou od nepaměti. Stále pomáhám každému, kdo takto učinil a kdo volí PRAVDU, LÁSKU, DOBRO, MOUDROST, HARMONII, MÍR a mnoho dalších pozitivních atributů nezbytných pro Pravý život v Pravém Stvoření. Ti lidé, kteří volí opaky těchto pravých atributů, zakusí taktéž na vlastní kůži důsledky a následky svých voleb a poznají, čeho se dopustili takovou volbou.

 

S láskou nekonečnou všem lidem planety Země toto sdělení předal Stvořitel Prvotní všeho a všech.

 

 

Děkuji ti drahý Stvořiteli,  s láskou v srdci předám zprávu na staré Zemi. Ivo.

 

 

Informace – 6000 stran a 2000 obrázků jsou na internetu  www.vesmirni-lide.cz , www.vesmirnilide.cz , www.universe-people.cz  anglicky  www.universe-people.com , www.cosmic-people.com .

 

 

Milujeme vás a pomáháme vám.

 

www.vesmirni-lide.cz

 

 

2138.  Oblasti školení pro Novou Zemi (539).   (Přijal Ivo A. Benda.)

 20:30-21:30 hodin.  5.1.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

„Při nočních návštěvách jsou lidé schopní převibrování intenzivně ŠKOLENI v těchto oblastech od Vánoc 2004:

 

(1)

LÁSKA, LÁSKA, LÁSKA – učíme se žít v lásce.

 

(2)

ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA - DUCHOVNÍ UČENÍ (viz také 7 knih NOVÉHO ZJEVENÍ na www.vesmirni-lide.cz ).

 

(3)

Uspořádání Nové společnosti (viz také 3. část knihy „Základy lidské duchovnosti“ na www.vesmirni-lide.cz ).

 

(4)

Školení s VYSOKOU RADOU - Kosmická konfederace planet – 5 milionů pozitivních společností.

 

(5)

Pozitivní společnosti – uspořádání a specifika společností Sil světla, možnosti vývoje v cestě ke Stvořiteli Prvotnímu všeho a všech.

 

(6)

Meditace s Vesmírnými lidmi – obrovské energie lásky pro Zemi.

 

(7)

Čištění, obnova a regenerace planety Země, využití a recyklace energetických fondů planety Země.

 

(8)

Výuka historie planety Země včetně variant budoucího vývoje (viz také 7 knih NOVÉHO ZJEVENÍ, o variantách budoucího vývoje také ve 3. části knihy „Základy lidské duchovnosti“ na www.vesmirni-lide.cz ).

 

(9)

Transformace – úprava fyzického těla a mysli a spojování do celku.

 

(10)

Příprava na specifické funkce – individuální studium – technické směry.

 

(11)

Řízení vesmírných lodí.

 

(12)

Seznamování se s plány a záměry Sil temna.

 

(13)

Popis nejbližších slunečních soustav.

 

(14)

Poznávání planet.

 

(15)

Výuka galaktického jazyka KOSAN.

 

(16)

Příprava poslání na další den na staré Zemi.

 

(17)

Volný čas – poznávání kultury a každodenního života vesmírných národů Sil světla – návštěvy planet – volné rozhovory, zábava, tanec, písně, práce s energiemi, procházky přírodou atp.

 

 

Výuka probíhá různou formou, od klasického učení – texty, obrazy a filmy, osobní návštěvy prostředí a různá pozorování světů a dějů v nich, až po na Zemi neznámé způsoby, ale velmi efektivní – Z MYSLI DO MYSLI – zvláště učení od Pána Ježíše Krista. Výsledek výuky je ZARUČEN, tedy není nezvládnutí daného učiva.“

 

K evakuaci se můžete dočíst také v knihách POSELSTVÍ LIDSTVU I, II, o Nové Zemi tamtéž a hlavně ve 3. části knihy ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI na  www.vesmirni-lide.cz  !

 

2141. Nová společnost (542). (Přijal Ivo A. Benda.) 17:08-17:16 hodin. 8.1.2005.
    Místo: Česká Lípa.
 
NOVÁ SPOLEČNOST
 
„Budujeme společnost novou
tu, kde štěstí a lásku zvou,
mají srdce v lásce s pokorou
moudrost se snoubí s pravdou.

Tato Nová Země již
budována je nyní,
těmi, co převibrovávají
v noci na lodě i planety.

Mnoho lidí tam jde,
počet lidí se zvětšuje,
další se stále přidávají
a starý temný svět opouštějí.

Proces důležitý v historii
Země milé teď svítí,
přesun 140 milionů lidí
se nyní k závěru blíží.

Každý, kdo touhu měl
mít rád a miluje
novou společnost buduje
již na staré Zemi.

Krásný okamžik to je,
pomoc my, Vesmírní dáváme,
všem, kdo lásku preferuje
a pravý život miluje.

Bohatství naše je vaším,
my rádi předáme rady,
jak šťastně již žít
a ovládače navždy opustit.

Máš touhu milý Ivo
Novou Zemi vidět a žít,
lidi šťastné tam mít
a zpěvy lidí slyšeti.

S láskou v srdci předal všem
Aštar Šeran svým srdcem.“

 
Děkuji ti drahý Aštare,
s láskou radostně předám všem. Ivo.
 

2142. Mír (543). (Přijal Ivo A. Benda.) 17:18-17:26 hodin. 8.1.2005.
    Místo: Česká Lípa.
 
MÍR
 
„Ještě říci ti chci
že se již moc těším
až my všichni na setkání
zažijeme jednou MÍR.

Mír vzácné slovo je,
je o duši mírové,
co hostí pravdu, lásku dnes
a rodiny cele buduje.

Galaxie se raduje,
že Země konečně povstane,
láska lidi zvedne
Ráj na ní vybuduje.

To se již děje
každou noc se scházíme,
my, co lásku žijeme
ze Země a jiných planet.

Mír je základní volbou,
co člověk učiní dnes,
co uznal život v pravdě
a pomoc bližním miluje.

Mírové setkání na lodích
i planety krásné vítají
lidí našich i pozemských,
těch, co život v srdci pěje.

Píseň míru zní,
Vesmírem naším velikým,
všech, co lásku žijí
a znovu ji všem pějí.

Miluj a dávej milý,
dnes i zítra, pozítří,
dobro, jež v srdci nosíš
mírem vše takto jistíš.

S láskou v srdci předal všem
Aštar Šeran svým srdcem.“

 
Děkuji ti drahý Aštare,
s láskou radostně předám všem. Ivo.
 

 

2144.  Odběry vzorků půdy a příprava Nové Země (545).  

           (Přijal Ivo A. Benda.)        19:19-19:42 hodin.  8.1.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

                   „Milý Ivo,

 

upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, rád ti předám zprávy, které patří lidem na planetě Zemi.

 

Na začátku prosince 2004 byla provedena řada odběrů vzorků půdy na planetě Zemi. Ty jsi je objevil opět u České Lípy na známém místě a také jinde. Ano, vzorky půdy jsme odebrali my, a opět zde analyzujeme míru převibrování – vibrací planety Země, míru negativních myšlenek lidí a míru znečištění chemií, radioaktivitou a další biochemické parametry půdy. Lze říci, že se všechny výše uvedené veličiny od posledního měření počátkem roku 2002 – ZVÝŠILY, a to znečištění negativními myšlenkami dále vzrostlo, včetně chemie a radioaktivity. Míra znečištění se tedy zvýšila na 89 % a blíží se kritickému bodu pro globální očistné procesy planety Země. Také míra převibrování planety se posunula a nyní se přibližuje ke 4. dimenzi ohledně tohoto místa.

 

Dále ti chci sdělit, že naše osádky lodí mají plnou pohotovost evakuačního režimu ve vyšším stupni (máme celkem 7 stupňů) nežli před rozhodnutím Vysoké rady o přijetí planety Země do Galaktické rodiny. Znamená to, že gigantická akce evakuace hlavní části 1. vlny schopných lidí se blíží a má nyní vysoký stupeň pohotovosti. V rámci této 1. vlny BYLI již evakuováni schopní jedinci - po splnění svého světelného poslání (až desítky let zpětně) a lidé z míst, která byla zasažena očistnými procesy planety Země (např. též zemětřesení v Bengálském zálivu před dvěma týdny). Také po hlavní operaci evakuace asi 140 milionů lidí během jedné noci v klidu se ještě někteří další lidé dostanou na naše lodě v pozdějším termínu, jakmile budou splňovat parametry převibrování do 5. dimenze. VLNU převibrování si můžete představit, jako když sklízíte sad ovoce: Nejprve sbíráte první zralé plody a ochutnáváte je, pak sklidíte většinu z celé úrody a pak průběžně sklízíte to ovoce, které dozrává nakonec (malé množství). Ano, v budoucnu, pokud si to jiní lidé zvolí, může být jimi připravena 2. vlna evakuace na za dalších několik let či desítek let, záleží však na volbách lidí.

 

Rozhodnutí o přijetí planety Země do Kosmické konfederace planet znamená spuštění dalších důležitých kroků – činností, které probíhají a budou probíhat. Je to především masové školení mnoha schopných lidí na lodích v nočních návštěvách a dále rychlá příprava základní infrastruktury pro příchozí na Nové Zemi v 5. dimenzi. Podílí se na tomto lidé ze všech národů planety Země a každý schopný člověk se podílí na přípravě a uspořádání Nové společnosti. Dalším krokem je tedy vyzvednutí a přesun cca 140 milionů lidí (počet se stále mění) na přesné pozice na Nové Zemi v 5. dimenzi Pravého Stvoření. Proto jsme zvýšili stupeň pohotovosti evakuace mateřskými loděmi, kterých je v blízkosti planety Země dostatečné množství – 100 000. Takto je vše zabezpečeno a stále vám všem pomáháme v plnění svých světelných poslání, které jste si vybrali před zrozením. Buďte bdělí a nenechte se předčasně uchlácholit nicneděláním, stále pracujte na tom, co je vaším posláním Světla – pomoci bližním svým.

 

S láskou v srdci předal sdělení lidem planety Země Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

Děkuji ti drahý Aštare, s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

K evakuaci se můžete dočíst také v knihách POSELSTVÍ LIDSTVU I, II, o Nové Zemi tamtéž a hlavně ve 3. části knihy ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI na  www.vesmirni-lide.cz  !

 

 

2145. Cesta vzhůru (546). (Přijal Ivo A. Benda.) 19:19-19:42 hodin. 8.1.2005.
    Místo: Česká Lípa.
 
CESTA VZHŮRU
 
„Človíčku milý na Zemi
máš šanci teď vystoupit
do nebeských výšin
a skutečný život žít.

Teď příležitost vzestupu je
neváhej, ať ti šance neuteče,
srdce tvé ti vše řekne
jaké rozhodnutí provést.

Milý náš človíčku na Zemi,
voláme tě my, z lodí,
nad tebou vznášíme se již
Andělé, co vidí lidský kříž.

Dej si čistý pohár vody,
ať mír v srdci se ti rozhostí,
jen tam najdeš pravdu svou
kudy jít a kde se zastavit.

My z lodí vesmírných vše vidíme,
láskou naší tě vedeme,
krok za krokem ve světě
z nitek programů temných upředeném.

Vstaň a pojď vzhůru do Nebe,
tam, kde Světlo stále je,
dej lásku a pomoc lidem,
ať zář srdce jim spěje.

Láska v srdci je to,
co klíčem k životu je,
dnes i zítra vše vzplane
poznáním pravdy odhalené.

Dej si doušek pravdy přec,
vždyť pryč je spěch a iluze,
nač stále komusi loutkovat
a tančit nesmyslný tanec ?

Volají tě Andělé,
zpěvy lásky tě zvou do Nebe,
tam, kde Život vždy je
a štěstí skví se všude.

Dám ti radu poslední:
Drž se NITRA, jak pocestný,
co nikde nezakotví ve hmotě,
jen NITRO – SRDCE pevný bod je.

S láskou v srdci předal všem
Ptaah, co lidem stále pěje.“

 
Děkuji ti drahý Ptaahu,
já rád předám lidem zprávu !
Ivo.
 

2146. Zpráva z Nebes (547). (Přijal Ivo A. Benda.) 10:57-11:09 hodin. 9.1.2005.
    Místo: Česká Lípa.
 
ZPRÁVA Z NEBES
 
„Právě nesu lidem zprávu
z Nebes, co hledí k vám,
lidské sémě má možnost
lásky velké – svíce vzhůru.

Máš milost od Stvořitele,
teď opustit dílo z pekel,
vyjít ven z bludiště loutek
a zář Pravých světů vidět zase.

Hleď člověče na Zemi,
máš příležitost vzestoupit
do Rájů Pravých na Nebi
a sem se již nevrátit.

Den za dnem plyne,
čas stále neúprostný je,
však kdykoli rozhodnutí tvé
jej zastaví, a vzlétneš !

Dej na hlas srdce již,
co stále v hrudi nosíš,
není někde daleko,
ale stále s tebou, už víš !

Měj lásku stále před sebou
v tvé hlavní pozornosti,
pomáhat bližnímu jemně,
bez námahy zlomíš kříž.

Dnes významné události jsou,
mnoho bratří a sester
na Zemi jde s láskou
a novou společnost zakládají.

S naší pomocí na Nebi
v páté dimenzi na Zemi,
tam, kde Ráj a Světlo je
a vánek vane stále jarní.

Dej si pauzu ve shonu už,
opusť loutky a tuto scénu,
uměle programem řízenou,
těmi, co v děrách dlí odměnou.

Dítko lidské na Zemi
Andělé volají v Nebi,
aby se Domů navrátilo
a lásku svou již objevilo.

Milost Stvořitele je tu,
každému se dává vstup
do krásného, nádherného společenství
v Pravém Stvoření – na Nové Zemi.

S láskou v srdci předal všem
Aštar Šeran svým srdcem.“

 
Děkuji ti drahý Aštare,
s láskou radostně předám všem. Ivo.
 

 

2147.  Příprava Nové Země (548).    (Přijal Ivo A. Benda.)         11:13-11:38 hodin.  9.1.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

                   „Milý Ivo,

 

upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, rád ti předám další nové zprávy.

 

Ptal jsi se na celkový vzhled Nové Země v 5. dimenzi. Ano, je to krásný harmonický svět zářivé přírody v příjemném vánku – ovzduší. Má jeden kontinent – souši, která se rozprostírá symetricky podél rovníku s četnými výběžky a zálivy do dvou oceánů - severního a jižního. Na této pevnině jsou četné řeky, údolí, hory a pohoří, a krásně uspořádané v přírodě, která má pouze mírumilovné tvory, bez jakýchkoliv negativních vlastností, které znáte na staré Zemi. Je zde mnoho vodopádů a voda zde vůbec hraje hlavní oživující roli v této přírodě. Také moře je plné života a průzračné, má krásu blankytného třpytu a osvěžuje vzduch všude. Také krásná jezera jsou na pevnině všude rozesetá a mají důležitou funkci energií, jež ze Země proudí.

 

Po rozhodnutí Vysoké rady o přijetí Nové země do Kosmické konfederace planet byly zahájeny intenzivní práce vybudování obydlí a infrastruktury na Nové Zemi, jejíž stavby jsou budovány manifestací – myšlenkami našimi na Nové Zemi. Ano, stále se všichni schopní připravujete na tuto událost na našich lodích v nočních návštěvách, které nyní vrcholí. Paměť lidí na staré Zemi je však zastřena, aby zvládli v klidu zbytek svého poslání v tomto prostředí. Pak již budou přesně připraveni na život na Nové Zemi a nová éra nastane v životech jejich. Bude to éra Pravého plnohodnotného života v celé své šíři, jako si nyní neumíte představit, a zůstanou vám vzpomínky na život na staré Zemi, které vás zkušenostmi s tímto obohatí. Evakuace na naše vesmírné lodě mohou docílit lidé ve vyšších otáčkách Duchovní cesty, kdy platí, že dále mohou na svém vývoji takto pracovati. Ti, kteří v době evakuace docílí bodu převibrování, budou mít velmi hladký přechod a mohou se plně věnovat dalším úkolům, které si vybrali před tímto zrozením, a to již na Nové Zemi.

 

Nová Země je připravována pro ty, kteří mají vůli žít v lásce v souladu se ZÁKONY LÁSKY ve Stvoření a Stvořitel Prvotní je jejich prvním Přítelem a Rodičem. Tito lidé jsou již teď po přijetí spontánně a radostně vítáni dalšími bratry a sestrami ze světů Pravých Kosmické konfederace planet a probíhá nyní též řada slavností na lodích a na planetách této Galaktické rodiny. Je to velký mezník v historii tohoto pozemského lidstva, kdy přes 2 % jejich obyvatel nyní zakládá novou společnost vyššího typu založenou na duchovních principech Stvořitele Prvotního všeho a všech. Všem těmto lidem přeji klid, mír, štěstí a radost v srdci a zvládnutí svého poslání jak na staré, tak na Nové Zemi.

 

S láskou v srdci předal všem lidem na Zemi Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

Děkuji ti drahý Aštare, s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

2148.  Příprava Nové Země (549).      (Přijal Ivo A. Benda.)         7:38-8:22 hodin.  10.1.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

                   „Milý Ivo,

 

upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, rád ti předám nové zprávy.

 

Během noční návštěvy jsme spolu a s Ptaahem a dalšími některými pozemšťany letěli na prohlídku Nové Země v 5. dimenzi Pravého Stvoření. Ano, byli jsme nad nádhernou krajinou, která má být vaším novým Domovem. Protože je to rovníkový kontinent, je zde stále příjemně 25 st. C bez kontrastních teplotních výkyvů, jak je tomu na staré Zemi. Oba oceány – severní a jižní – zajišťují tuto rovnoměrnost spolehlivě a způsobují příjemné klima na pevnině. Jsou zde četné zálivy, poloostrovy a ostrovy, které mají typický přímořský charakter.

 

Dále jsou budována obydlí a některá důležitá centra nezbytná pro zabezpečení Nové společnosti. Tato společnost bude bez států, bez hlavních měst, bez průkazů a peněz, bez zbytečných budov a skladů výrobků, bude mít jeden celoplanetární jazyk, který si obyvatelé zvolí a nebude mít silové prostředky, ochrana bude zabezpečována z Galaktické obranné flotily. Nová Země bude soběstačná ve výhledu relativně krátkého období, jak v předmětech každodenní potřeby, tak v budování infrastruktury a vesmírné flotily. Na Nové Zemi nebudou silnice ani železnice, doprava bude zajišťována nejprve s naší pomocí a později vlastními vesmírnými plavidly. Již nyní se učíte a rychle zvládáte řízení vesmírných lodí, při současných nočních návštěvách během vašeho spánku. Také pod mořem jsme mohli vidět plno života stejně jako na souši, kde je mnoho krásných stálekvetoucích rostlin a stromů, mnoho přívětivých zvířátek, která si navzájem nijak nepřekáží a neubližují si, vše v harmonii tak, jako v jiných Pravých světech Pravého Stvoření. Dále jste si prohlédli vaše možná budoucí obydlí a vybírali si konkrétní místo domova. Ano, takto během noční návštěvy jste se seznámili s vaším novým Domovem.

 

S láskou v srdci předal všem lidem na Zemi Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

Děkuji ti drahý Aštare, s láskou radostně předám všem. Ivo.

 

 

2151. V lásce a míru. (Přijala Helena N.) 31.12.2004.
    Místo: Zlín.
 
V LÁSCE A MÍRU
 

„V lásce a míru budeme žít
pro ty naše krásné zítřky
a budeme se stále mít
tak nádherně a milovat se
jako by to bylo poprvé
a v našich myslích budou touhy
zdolat i nejvyšší cíle.

V našem srdci pak bude naplnění,
které se za krátko změní
v úžasný pocit lásky a klidu
a pro radost Stvořiteli.

Budeme zase žít tak jak jsme chtěli,
jen v lásce a plni ideálů
a možná také přidat k tomu
špetku smíchu a trochu nadšení
ať má to naše snažení
oprávněný cíl.

S láskou a úctou toto předal vám Aštar Šeran,
ten, co stále miluje vás.“

 

 

2156.  Zpráva od Ježíše (550).            (Přijal Ivo A. Benda.)         5:04-5:42 hodin.  21.1.2005.

Místo: Česká Lípa.

 

 

 

ZPRÁVA OD JEŽÍŠE

 

 

 

„Milý Ivo,hovořím k tobě já, Pán Ježíš Kristus, který tě tak miluje a láskou zahrnuje.

 

V současném období lidstvo této planety Země dostoupilo k hranici svých aktivit a snažení, a je nyní opětovně a stále více konfrontováno následky svých převažujících materiálních typů chování a jednání, což má mnoho důsledků. Jednak se stupňují OČISTNÉ PROCESY planety Země od hrubovibračních energií – negativních myšlenek lidí, a jednak dotyční lidé jsou sami POSTIHOVÁNI těmito důsledky ve svých konkrétních životních situacích, přesně dle svých voleb, které učinili. Jde tedy o stále zhoršující se kvalitu života většiny lidí – od otroctví v zaměstnání přes strachy z dluhů a existenční problémy, až po nemoci a úrazy.

 

Planeta Země ale nehodlá nechávat takovéto jedince na svém povrchu a jsou proto následně přesunuti po své smrti do odpovídajících temných světů zóny vymístění, tedy již bez tzv. životní úrovně a kvality, jaké dosud měli.

 

Určitá menší část lidstva ovšem volila a volí pozitivní způsob života dle zákonů lásky vepsaných ve svém srdci a tedy neorientuje se na hmotné statky a požitky neúměrné svému životu, a snaží se pomáhat bližním svým láskou a mají vizi krásné harmonické společnosti. Tento okruh lidí má před sebou odpovídající kvalitu života v Pravých světech Pravého Stvoření – Domovů Pravých, které jim nabízí Stvořitel Prvotní všeho a všech. Proto tedy tato část lidí je jak po fyzické smrti těla, tak se živým fyzickým tělem přesouvána do Pravé Země v 5. dimenzi, a nyní se připravuje na tento přechod dokonce větší počet lidí, asi 150 milionů v 1. evakuační vlně. Před měsícem vašeho času byla planeta Země přijata do Kosmické konfederace planet této Galaxie a má nyní historickou příležitost ukázat i ostatním lidem, kteří zatím volí starý způsob života, jak se lze změnit a utvořit Novou společnost založenou na duchovních principech lásky, radosti, dobra, pravdy a tedy kráčet stále blíže ke Stvořiteli Prvotnímu všeho a všech.

 

Dále ti chci sdělit, že tato naše kulturní akce – přednáška v Praze 15.1.2005 za účasti 500 lidí byla velmi důležitá pro předání dalších klíčových informací světelných lidem, kteří sem přijeli nejen z Prahy, ale i z celých českých a slovenských zemí. Dověděli se za účasti Vesmírných lidí Sil světla a mé přítomnosti vše, co potřebují vědět v tomto důležitém období a mají taky velmi dobrou příležitost ukázat, jaké kvality mají v završení svých světelných poslání. Každý, kdo podceňuje druhou stranu a neřídí se svým srdcem duchovním, pozná na vlastní kůži důsledky a následky svého krátkozrakého a materialistického chování vidiny „zisku“ – ve skutečnosti ZLATÉHO TELETE.

 

Na tomto setkání si lidé vzali taktéž množství světelných materiálů, hlavně letáků - přes 5 tisíc, kterých zde bylo přes 10 tisíc ve více než 100 druzích. Dále si každý mohl prohlédnout přes 500 vystavených obrazů o Vesmírných lidech a své situaci, které jsou jinak umístěny ve Vesmírném centru v Holešovické tržnici (hala 7). Informace světelné mají lidé dostupné především na internetu  www.vesmirni-lide.cz  v rozsahu 6 tisíc stran textů a 2000 obrazů, audio a video záznamy z přednášek a akcí světelných. Takto tedy jsou k dispozici každému, kdo má zájem o informace o jejich skutečném stavu, způsobu pozitivní změny a o pomocnících vašich – Vesmírných lidech Sil světla. Tyto dny si již řada lidí uvědomuje ve svém vědomí svoji pozici a poslání, kvůli kterému sem přišli a má proto velký zájem zvládnout své světelné poslání, na které se před svým zrozením připravoval. Já každému tomuto člověku pomáhám v jeho srdci a vedu jej tak, aby činy, které pomáhají bližním svým, je vyvedly z otroctví a pasti negativního stavu. Vydržte milí lidé v tomto snažení a mějte stále srdce otevřené.

 

S láskou svou vám všem toto předal Pán Ježíš Kristus.

 

Děkuji ti Pane Ježíši Kriste, rád předám tuto zprávu lidem planety Země. Ivo.

 

2157. Porada a školení o Nové Zemi.

11.1.2005.

 

 

„Ahoj milá, zdraví tě Aštar Šeran, Ptaah, připájí se taky Gorloj a jiní členové posádky lodí tady nad tebou. Jsme rádi, že jsi usedla k psaní tohoto sdělení, což zprávy nové lidem Země přináší. Ano, ty s tvými kamarády, taky ostatní lidé ze Země splňující podmínky převibrování, jste se dnes v noci účastnili nádherného setkání plného jasu lásky, světla a nekonečné radosti tu na lodi. Toto setkání probíhalo pod vedením Pána Ježíše Krista, kde jste ním samým byli školeni o poučení se ze Země v 3. dimenzi a rovněž o principech, fungování a celkovém uspořádání Nové společnosti lidí na Nové Zemi v 5. dimenzi. Taky Orton, Gorloj i jiní se připájeli k této vaší výuce. Pak jsme všichni společně navštívili tuto krásnou Novou Zemi, váš nový Domov, kde se po její prohlídce konala oslava plná radosti a lásky s členy a obyvateli Konfederace a to také při příležitosti přijetí této Země do Galaktické rodiny. Ta se tím rozšířila o člena, kterého již dávno s láskou očekávala. Tímto přijetím Nové Země do Konfederace se započalo i vaše školení - tedy školení nových členů Nové společnosti o zákonech lásky Stvořitele Prvotního všeho a všech, o duchovním učení Pána Ježíše Krista a taktéž o jiných důležitých věcech. Protože den D se blíží, den kdy budete přemístěni na Novou Zemi - odkud budete moci i nadále pomáhat lidem a Zemi v 3. dimenzi se nacházející. Takto jste již teď starostlivě připravováni na Život lásky, pravdy, dobra, moudrosti a pokory ve vaší nové domovině.

 

Milá, to je od nás zatím vše, děkujeme za přenos a těšíme se již na další setkání. S láskou ti, co tě tak moc milují, Aštar, Ptaah, Goroj, Asket a jiní.“

 

Děkuji Stvořiteli Prvotnímu, také vám všem, milí, moc vás miluji a lásku ze srdíčka posílám a lidem Země s radostí zprávu odevzdám.

 

 

2159.  Svědectví o přípravě Nové Země.             (Přijal David B.)                             26.1.2005.

Místo: Žatecko.

 

 

„Drahý Davídku,

 

Jsem, ráda, že jsi se se mnou spojil, zdravím tě já Semjase a další bratři a sestry zde z lodí vesmírných. Máme velikou radost z toho jak ty a vy všichni ostatní, co život v lásce volíte, postupujete po cestě duchovní a den, kdy opustíte toto pracovní prostředí vaše se již nezadržitelně blíží.

 

Ano máme pro tebe informace o tvém pobytu na lodích a na nové Zemi v páté dimenzi. Tak tedy, v noci z  22. na 23. ledna 2005 jsi opět byl spolu s dalšími pozemšťany na lodích našich vesmírných, kde probíhají vaše školení o dalším životě v nové společnosti a také se zde seznamujete s dalšími informacemi důležitými pro Vás a dále s novými lidmi a vznikají tak nová přátelství.

 

Další noc z 23. na 24. ledna jsi byl se mnou na Nové Zemi, kde jsi se seznamoval s tímto novým a harmonickým prostředím a bylo to pro tebe moc hezké a něco z těchto návštěv ti bylo umožněno si pamatovat v podobě snu.

 

Takto probíhají Vaše návštěvy zde i na jiných planetách s dovolením Stvořitele Prvotního všeho a všech a jsou Vám ku prospěchu. Máte tak zároveň i zpětnou vazbu, zda kráčíte správně po duchovní cestě a splňujete tak vibrační předpoklady k opuštění této 3. dimenze.

 

Toto ti s láskou předává Semjase spolu s dalšími bratry a sestrami vesmírnými, posíláme ti mnoho lásky a loučíme s s tebou.“

 

Děkuji ti Semjase z celého srdce a také Vám všem Přátelé v lodích a s láskou předávám ostatním lidem.

 

 

    SVĚTELNÁ  KNIHOVNA  -  Učení o konání dobra  ZDE ...
 KLIKNUTÍM  ZVĚTŠÍTE  OBRÁZEK ...

www.andele-nebe.cz
www.andelenebe.cz
www.vesmirni-lide.cz
www.vesmirnilide.cz
www.andele-svetla.cz
www.andelesvetla.cz
www.universe-people.cz
www.anjeli-neba.sk
www.anjeli-svetla.sk

www.universe-people.com
www.cosmic-people.com
www.angels-light.org
www.angels-heaven.org
www.ashtar-sheran.org

www.himmels-engel.de
www.angeles-luz.es
www.angely-sveta.ru
www.anges-lumiere.fr
www.angelo-luce.it
www.anioly-nieba.pl
www.feny-angyalai.hu